Český svaz vzpírání
 

IWF Anti-Doping Rules 2023

Členské federace IWF
Prezident / Generální tajemník
 
DO POZORNOSTI VŠECH ČLENSKÝCH FEDERACE IWF
 
Vážený prezidente/generální tajemník,
 
Cílem je poskytnout vám souhrn změn antidopingových pravidel IWF 2023.
Upravená verze Antidopingových pravidel IWF vstoupila v platnost 1. ledna 2023.

Níže naleznete krátký souhrn nejvýznamnějších změn pro vaše pohodlí.
 
SHRNUTÍ ZMĚN
 
INTELIGENCE A VYŠETŘOVÁNÍ
IWF a její pověřené třetí strany, včetně ITA, mají nyní pravomoc shromažďovat zpravodajské informace a provádět vyšetřování a vznášet požadavky na sportovce, jiné osoby nebo členské federace, aby poskytli ITA/IWF jakékoli informace, záznam, článek nebo věc ve svém držení nebo kontrola, o které se ITA/IWF důvodně domnívá, že může být důkazem nebo vést k nalezení důkazů o porušení antidopingových pravidel nebo jiném porušení těchto antidopingových pravidel. (čl. 5.8). To zahrnuje pravomoc požádat Sportovce nebo jiné Osoby o předání zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, pevné disky, tablety, mobilní úložná zařízení atd., nebo o poskytnutí přístupu k dokumentům, jako jsou telefonní účty, bankovní výpisy, poznámky, soubory, korespondence, e-maily, zprávy, servery atd.
Pro Poptávky vznesené výhradně podle článku 5.8.4 může Sportovec nebo jiná Osoba podat námitku do 7 dnů a realizace Poptávky je pozastavena do rozhodnutí Rady pro kontrolu poptávky (čl. 5.8.5, 5.8.6).
Stejný systém námitek je zaveden pro požadavky na členské federace: možnost vznést námitky proti běžným žádostem (čl. 18.5.3), okamžité provedení pro časově vázané požadavky (čl. 18.5.4)
U časově vázaných požadavků musí sportovec nebo jiná osoba okamžitě vyhovět požadavku a ITA/IWF může (ale není povinna) získat předběžný souhlas Výboru pro kontrolu poptávky (čl. 5.8.9).
Nesplnění Požadavku představuje Nesplnění povinnosti spolupracovat se sankcemi, jako je pozastavení výkonu sportu až na 6 let, diskvalifikace výsledků, včetně propadnutí titulů, ocenění, medailí, bodů a odměn (čl. 5.8.12).


VZDĚLÁNÍ
Všichni sportovci zařazení do Registru pro testování IWF musí do čtyř (4) měsíců od oznámení o jejich zařazení úspěšně absolvovat kurz antidopingového vzdělávání určený IWF nebo ekvivalentní třídu poskytovanou jejich národní antidopingovou organizací a toto absolvování zaregistrovat. (čl. 17.2.1)
Pokud by se sportovci nebo jiné osoby přidružené k členské federaci v rámci jedné dopustily dvou (2) nebo více porušení těchto antidopingových pravidel sankcionovaných IWF nebo antidopingovými organizacemi jinými než Členská federace nebo její Národní antidopingová organizace. 12 měsíční lhůta, aniž by byla dotčena jakákoli jiná sankce, která může být uložena členské federaci v souladu s těmito antidopingovými pravidly, je členská federace povinna zavést antidopingový vzdělávací program navržený nebo schválený ITA/IWF. (čl. 17.3.2)


MÍSTO POBYTU
Členské federace předloží IWF seznam sportovců, kteří se mají zúčastnit akcí IWF, včetně následujících informací o místě pobytu: (a) domácí adresa a (b) místo tréninku obdržené od každého sportovce. Tyto informace o místě pobytu poskytnou členské federace IWF nejpozději tři měsíce před každou akcí IWF (článek 5.5.16). Nový termín je nyní tři měsíce pro VŠECHNY akce IWF.
Sportovci, kteří jsou registrováni k účasti na akcích IWF, jsou již považováni za sportovce mezinárodní úrovně během tříměsíčního období před danou akcí IWF. Členské federace předají seznam(y) Sportovců přihlášených do soutěží IWF v souladu s článkem 5.5.16 těchto Antidopingových pravidel.


TESTOVÁNÍ
IWF může požadovat, aby členské federace poskytovaly roční finanční příspěvky na podporu implementace antidopingového programu IWF. Každý takový požadavek musí být definován v pokynech IWF pro kalkulaci nákladů. Jakékoli případné budoucí rozhodnutí v této věci bude včas oznámeno členským federacím.
Rádi bychom ještě jednou zdůraznili, že výše uvedené je pouze souhrnem nejdůležitějších změn. Prostudujte si prosím pečlivě dokument.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
Máte-li dotazy týkající se ADAMS, směřujte prosím komunikaci na .
 
S úctou,

Antidopingový tým IWF


IWF Member Federations
President / General Secretary

 

TO THE ATTENTION OF ALL IWF MEMBER FEDERATIONS

Dear President/General Secretary,
 
We hope this letter finds you well.

This is to provide you with a summary of the amendments to the 2023 IWF Anti-Doping Rules.

The amended version of the IWF Anti-Doping Rules entered into force on 1st January 2023.


Kindly find the document here

Below you may find a short summary of the most significant changes for your convenience.
 

SUMMARY OF CHANGES

INTELLIGENCE & INVESTIGATIONS

 • The IWF and its Delegated Third Parties, including the ITA, are now granted the power to gather intelligence and conduct investigations and make Demands to Athletes, other Persons or Member Federations to provide ITA/IWF with any information, record, article or thing in their possession or control that ITA/IWF reasonably believes may evidence or lead to the discovery of evidence of an anti-doping rule violation or other breach of these Anti-Doping Rules. (Art. 5.8). This includes the power to ask Athletes or other Persons to hand over devices such as mobile phones, laptops, hard drives, tablets, mobile storage devices, etc., or provide access to documents such as telephone bills, bank statements, notes, files, correspondence, emails, messages, servers, etc.
 • For Demands made pursuant to Article 5.8.4 exclusivelythe Athlete or other Person can file an objection within 7 days and the execution of the Demand is suspended until a decision of the Demand Review Board (Arts. 5.8.5, 5.8.6) 
 • The same Objection system is introduced for Demands to Member Federations: possibility to object to regular Demands (Art. 18.5.3), immediate execution for time-bound Demands (Art. 18.5.4)
 • For time-bound Demands, the Athlete or other Person has to comply immediately with the Demand and ITA/IWF may (but is not obliged to) obtain an pre-approval from the Demand Review Board (Art. 5.8.9) 
 • A failure to comply with a Demand constitutes a Failure to Cooperate, carrying sanctions such as suspension from the sport up to 6 years, disqualification of results, including forfeiture of titles, awards, medals, points and prize money (Art. 5.8.12)

EDUCATION 

 • All Athletes included in the IWF Registered Testing Pool shall, within four (4) months from the notification of their inclusion, successfully complete an antidoping Education course designated by the IWF or equivalent class provided by their National Anti-Doping Organization and register such completion. (Art. 17.2.1)
 • Should two (2) or more violations of these Anti-Doping Rules sanctioned by the IWF or Anti-Doping Organizations other than the Member Federation or its National Anti-Doping Organization have been committed by Athletes or other Persons affiliated to the Member Federation within a 12-month period, without prejudice to any other sanction that may be imposed against the Member Federation in accordance with these Anti-Doping Rules, the Member Federation shall have the obligation to put in place an anti-doping Education program designed or approved by the ITA/IWF. (Art. 17.3.2)

WHEREABOUTS 

 • The Member Federations shall submit to the IWF the list of Athletes set to participate in IWF Events, including the following whereabouts information: (a) home address and (b) training location received from each Athlete. Such whereabouts information shall be provided by the Member Federations to the IWF no later than three months prior to each IWF Event (Art. 5.5.16). The new deadline is now three months for ALL IWF Events. 
 • Athletes who are registered to participate in IWF Events are already considered as International-Level Athletes during the three-month period prior to the IWF Event in question. The Member Federations shall transmit the list(s) of Athletes entered to compete in IWF Events in accordance with Article 5.5.16 of these Anti-Doping Rules.

TESTING 

 • The IWF may require the Member Federations to provide annual financial contributions to support the implementation of the IWF anti-doping program. Any such requirement shall be defined in the IWF Costing Guidelines. Any eventual future decision on this will be communicated in due course to the Member Federations. 

We wish to highlight once again that the above is solely a summary of the most important changes. Please study the document carefully.
 

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

For questions related to ADAMS please direct communications to .

Yours sincerely,


IWF Anti-Doping Team


 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:201 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:190 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

TOP 12 + memoriál Milana Romana 2023 - výsledky, komentář, přenos, ..

30.11.2023 Hits:184 Klubové soutěže

Termín: 2.12.2023, místo: Havířov V Havířově se konal 34. ročník populární soutěže TOP 12 spoj...

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:167 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:161 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:153 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:138 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:136 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:129 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:124 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

Návrh kalendáře ČSV na rok 2024

01.12.2023 Hits:123 Sportovně-technická komise

V příloze naleznete návrh kalendáře a přihlášku do soutěží na rok 2024. Prosím o zaslání návrhů pořa...

Finále ligy juniorů do 20 let 2023

02.12.2023 Hits:122 ČSV

Termín: 2. 12. 2023, místo: Plzeň V Plzni Doublevcích se konala poslední letošní soutěž družst...

Naši v zahraničí

06.11.2023 Hits:120 Ostatní

V sobotu se soutěžilo v I. a II. Bundeslize v Německu. V soutěžích nastoupilo še...

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:108 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:105 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:103 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:99 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:97 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

Nadační fond západočeských olympioniků oceňoval sportovní legendy

25.11.2023 Hits:91 Informace

Město Cheb podpořilo neinvestičními příspěvky Nadační fond západočeských olympioniků. Na výročním se...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:89 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:87 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

Ohlédnutí za mistrovstvím České republiky jednotlivců

06.12.2023 Hits:34 Informace

V bodovém hodnocení (7-5-4-3-2-1 bodů za 1-2-3-4-5-6 místo) se do tabulky nejlepších dostalo 36...

Qatar Cup IWF II. Grand Prix Doha 2023

04.12.2023 Hits:54 Informace

Dnes začala jedna z posledních kvalifikací na olympijské hry pro rok 2024 v Paříži. Náš sv...

Finále ligy juniorů do 20 let 2023

02.12.2023 Hits:122 ČSV

Termín: 2. 12. 2023, místo: Plzeň V Plzni Doublevcích se konala poslední letošní soutěž družst...

Návrh kalendáře ČSV na rok 2024

01.12.2023 Hits:123 Sportovně-technická komise

V příloze naleznete návrh kalendáře a přihlášku do soutěží na rok 2024. Prosím o zaslání návrhů pořa...

TOP 12 + memoriál Milana Romana 2023 - výsledky, komentář, přenos, ..

30.11.2023 Hits:184 Klubové soutěže

Termín: 2.12.2023, místo: Havířov V Havířově se konal 34. ročník populární soutěže TOP 12 spoj...

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:190 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

Nadační fond západočeských olympioniků oceňoval sportovní legendy

25.11.2023 Hits:91 Informace

Město Cheb podpořilo neinvestičními příspěvky Nadační fond západočeských olympioniků. Na výročním se...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:129 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:103 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Mistrovství světa juniorů skončilo

24.11.2023 Hits:79 IWF

HK +87 kg W V nejtěžší HK přes 87 kg startovalo jen šest závodnic. Zvítězila Wang Ling Chen (T...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:89 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Vendula Šafratová sedmá

22.11.2023 Hits:80 IWF

HK 81 kg W Osm závodnic nastoupilo v HK d 81 kg W. Mezi nimi i naše jediná reprezentantka Vend...

Světový šampionát pokračuje

21.11.2023 Hits:72 IWF

HK 76 kg W Startovalo devět závodnic. Zvítězila Quinonez Jimenez (ECU) 234 (104, 130), druhá Ella N...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:136 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Jablka nepadají daleko od stromu

20.11.2023 Hits:78 IWF

HK 71 kg W Na MSJ v Mexiku včera pokračovala soutěž HK W71 a M 81 kg. Garcia Gomez Mariana (ME...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:84 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:167 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:201 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:99 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:97 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:124 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:161 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:108 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...