Český svaz vzpírání
 

IWF Anti-Doping Rules 2023

Členské federace IWF
Prezident / Generální tajemník
 
DO POZORNOSTI VŠECH ČLENSKÝCH FEDERACE IWF
 
Vážený prezidente/generální tajemník,
 
Cílem je poskytnout vám souhrn změn antidopingových pravidel IWF 2023.
Upravená verze Antidopingových pravidel IWF vstoupila v platnost 1. ledna 2023.

Níže naleznete krátký souhrn nejvýznamnějších změn pro vaše pohodlí.
 
SHRNUTÍ ZMĚN
 
INTELIGENCE A VYŠETŘOVÁNÍ
IWF a její pověřené třetí strany, včetně ITA, mají nyní pravomoc shromažďovat zpravodajské informace a provádět vyšetřování a vznášet požadavky na sportovce, jiné osoby nebo členské federace, aby poskytli ITA/IWF jakékoli informace, záznam, článek nebo věc ve svém držení nebo kontrola, o které se ITA/IWF důvodně domnívá, že může být důkazem nebo vést k nalezení důkazů o porušení antidopingových pravidel nebo jiném porušení těchto antidopingových pravidel. (čl. 5.8). To zahrnuje pravomoc požádat Sportovce nebo jiné Osoby o předání zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, pevné disky, tablety, mobilní úložná zařízení atd., nebo o poskytnutí přístupu k dokumentům, jako jsou telefonní účty, bankovní výpisy, poznámky, soubory, korespondence, e-maily, zprávy, servery atd.
Pro Poptávky vznesené výhradně podle článku 5.8.4 může Sportovec nebo jiná Osoba podat námitku do 7 dnů a realizace Poptávky je pozastavena do rozhodnutí Rady pro kontrolu poptávky (čl. 5.8.5, 5.8.6).
Stejný systém námitek je zaveden pro požadavky na členské federace: možnost vznést námitky proti běžným žádostem (čl. 18.5.3), okamžité provedení pro časově vázané požadavky (čl. 18.5.4)
U časově vázaných požadavků musí sportovec nebo jiná osoba okamžitě vyhovět požadavku a ITA/IWF může (ale není povinna) získat předběžný souhlas Výboru pro kontrolu poptávky (čl. 5.8.9).
Nesplnění Požadavku představuje Nesplnění povinnosti spolupracovat se sankcemi, jako je pozastavení výkonu sportu až na 6 let, diskvalifikace výsledků, včetně propadnutí titulů, ocenění, medailí, bodů a odměn (čl. 5.8.12).


VZDĚLÁNÍ
Všichni sportovci zařazení do Registru pro testování IWF musí do čtyř (4) měsíců od oznámení o jejich zařazení úspěšně absolvovat kurz antidopingového vzdělávání určený IWF nebo ekvivalentní třídu poskytovanou jejich národní antidopingovou organizací a toto absolvování zaregistrovat. (čl. 17.2.1)
Pokud by se sportovci nebo jiné osoby přidružené k členské federaci v rámci jedné dopustily dvou (2) nebo více porušení těchto antidopingových pravidel sankcionovaných IWF nebo antidopingovými organizacemi jinými než Členská federace nebo její Národní antidopingová organizace. 12 měsíční lhůta, aniž by byla dotčena jakákoli jiná sankce, která může být uložena členské federaci v souladu s těmito antidopingovými pravidly, je členská federace povinna zavést antidopingový vzdělávací program navržený nebo schválený ITA/IWF. (čl. 17.3.2)


MÍSTO POBYTU
Členské federace předloží IWF seznam sportovců, kteří se mají zúčastnit akcí IWF, včetně následujících informací o místě pobytu: (a) domácí adresa a (b) místo tréninku obdržené od každého sportovce. Tyto informace o místě pobytu poskytnou členské federace IWF nejpozději tři měsíce před každou akcí IWF (článek 5.5.16). Nový termín je nyní tři měsíce pro VŠECHNY akce IWF.
Sportovci, kteří jsou registrováni k účasti na akcích IWF, jsou již považováni za sportovce mezinárodní úrovně během tříměsíčního období před danou akcí IWF. Členské federace předají seznam(y) Sportovců přihlášených do soutěží IWF v souladu s článkem 5.5.16 těchto Antidopingových pravidel.


TESTOVÁNÍ
IWF může požadovat, aby členské federace poskytovaly roční finanční příspěvky na podporu implementace antidopingového programu IWF. Každý takový požadavek musí být definován v pokynech IWF pro kalkulaci nákladů. Jakékoli případné budoucí rozhodnutí v této věci bude včas oznámeno členským federacím.
Rádi bychom ještě jednou zdůraznili, že výše uvedené je pouze souhrnem nejdůležitějších změn. Prostudujte si prosím pečlivě dokument.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
Máte-li dotazy týkající se ADAMS, směřujte prosím komunikaci na .
 
S úctou,

Antidopingový tým IWF


IWF Member Federations
President / General Secretary

 

TO THE ATTENTION OF ALL IWF MEMBER FEDERATIONS

Dear President/General Secretary,
 
We hope this letter finds you well.

This is to provide you with a summary of the amendments to the 2023 IWF Anti-Doping Rules.

The amended version of the IWF Anti-Doping Rules entered into force on 1st January 2023.


Kindly find the document here

Below you may find a short summary of the most significant changes for your convenience.
 

SUMMARY OF CHANGES

INTELLIGENCE & INVESTIGATIONS

 • The IWF and its Delegated Third Parties, including the ITA, are now granted the power to gather intelligence and conduct investigations and make Demands to Athletes, other Persons or Member Federations to provide ITA/IWF with any information, record, article or thing in their possession or control that ITA/IWF reasonably believes may evidence or lead to the discovery of evidence of an anti-doping rule violation or other breach of these Anti-Doping Rules. (Art. 5.8). This includes the power to ask Athletes or other Persons to hand over devices such as mobile phones, laptops, hard drives, tablets, mobile storage devices, etc., or provide access to documents such as telephone bills, bank statements, notes, files, correspondence, emails, messages, servers, etc.
 • For Demands made pursuant to Article 5.8.4 exclusivelythe Athlete or other Person can file an objection within 7 days and the execution of the Demand is suspended until a decision of the Demand Review Board (Arts. 5.8.5, 5.8.6) 
 • The same Objection system is introduced for Demands to Member Federations: possibility to object to regular Demands (Art. 18.5.3), immediate execution for time-bound Demands (Art. 18.5.4)
 • For time-bound Demands, the Athlete or other Person has to comply immediately with the Demand and ITA/IWF may (but is not obliged to) obtain an pre-approval from the Demand Review Board (Art. 5.8.9) 
 • A failure to comply with a Demand constitutes a Failure to Cooperate, carrying sanctions such as suspension from the sport up to 6 years, disqualification of results, including forfeiture of titles, awards, medals, points and prize money (Art. 5.8.12)

EDUCATION 

 • All Athletes included in the IWF Registered Testing Pool shall, within four (4) months from the notification of their inclusion, successfully complete an antidoping Education course designated by the IWF or equivalent class provided by their National Anti-Doping Organization and register such completion. (Art. 17.2.1)
 • Should two (2) or more violations of these Anti-Doping Rules sanctioned by the IWF or Anti-Doping Organizations other than the Member Federation or its National Anti-Doping Organization have been committed by Athletes or other Persons affiliated to the Member Federation within a 12-month period, without prejudice to any other sanction that may be imposed against the Member Federation in accordance with these Anti-Doping Rules, the Member Federation shall have the obligation to put in place an anti-doping Education program designed or approved by the ITA/IWF. (Art. 17.3.2)

WHEREABOUTS 

 • The Member Federations shall submit to the IWF the list of Athletes set to participate in IWF Events, including the following whereabouts information: (a) home address and (b) training location received from each Athlete. Such whereabouts information shall be provided by the Member Federations to the IWF no later than three months prior to each IWF Event (Art. 5.5.16). The new deadline is now three months for ALL IWF Events. 
 • Athletes who are registered to participate in IWF Events are already considered as International-Level Athletes during the three-month period prior to the IWF Event in question. The Member Federations shall transmit the list(s) of Athletes entered to compete in IWF Events in accordance with Article 5.5.16 of these Anti-Doping Rules.

TESTING 

 • The IWF may require the Member Federations to provide annual financial contributions to support the implementation of the IWF anti-doping program. Any such requirement shall be defined in the IWF Costing Guidelines. Any eventual future decision on this will be communicated in due course to the Member Federations. 

We wish to highlight once again that the above is solely a summary of the most important changes. Please study the document carefully.
 

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

For questions related to ADAMS please direct communications to .

Yours sincerely,


IWF Anti-Doping Team


 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

1. kolo 1. ligy mužů a žen 2023 - přenosy, výsledky, komentář, fotogalerie

04.03.2023 Hits:508 ČSV

Termín: 4. - 5. 3. 2023, místo: Havířov

1. kolo ligy juniorek a juniorů (sk.C) 2023 - výsledky, fotogalerie

12.03.2023 Hits:240 ČSV

Termín: 11. 3. 2023, místo: Nový Hrozenkov V Novém Hrozenkově se konalo I. kolo ligy juni...

1. kolo ligy juniorů 2023 - sk. A a B

18.03.2023 Hits:235 ČSV

Termín: 18.3.2023, místo: Start Plzeň, SKV BONATRANS Bohumín

Rozpis a dodatek rozpisu 1. kola ligy juniorů 2023

05.03.2023 Hits:183 Rozpisy soutěží

Termín: 18. 3. 2023, místo: Start Plzeň, SKV BONATRANS BohumínTermín: 11. 3. 2023, místo: TJ S...

Kniha Síň slávy Českého svazu vzpírání

19.03.2023 Hits:164 Síň slávy

Vydána ke 130 letům vzpírání v Čechách 1893 - 2023

1. kolo 2. ligy mužů 2023 - výsledky, komentáře

26.03.2023 Hits:153 ČSV

Termín: 25. 3. 2023, místo: Rotava, Holešov

1. kolo 2. ligy žen 2023 - výsledky, komentáře

26.03.2023 Hits:145 ČSV

Termín: sk. A - 2. 4. 2023, sk. B a C - 26. 3. 2023, místo: Meziboří, Ostrava, Holešov

Rozpis 3. ligy mužů 2023 a dodatek 1. kola

26.03.2023 Hits:116 Rozpisy soutěží

Termín: 1. 4. 2023, místo: Meziboří, Bohumín, Olomouc

MS W17+M17

02.03.2023 Hits:114 Informace

Byla vydána startovní listina mistrovství světa juniorů a juniorek do 17 let, které se bude ko...

Naši v zahraničí

12.03.2023 Hits:87 Ostatní

V sobotu se v Německu za účasti našich závodníků konalo další kolo 1. a 2. ligy. ...

Registrace na MS Masters 2023

12.03.2023 Hits:81 Masters

Vážení sportovní přátelé, organizátor MS Masters 2023 již brzy otevře registrace na tento...

Mezinárodní soutěže

27.03.2023 Hits:81 Masters

Blíží se mistrovství Evropy kategorie Masters (veteránů) ve Weterfordu (17. – 24. 5. 2023) a...

Doplnění k semináři v Halmstadu

17.03.2023 Hits:70 Informace

Nově zvolená trenérsko – metodická komise IWF (IWF CRC), kterou vede Mgr. Petr Krol, se rozhod...

Seminář trenérů ve Švédsku

12.03.2023 Hits:67 Informace

Centrála Eleiko v Halmstadu v termínu 10. - 12. března hostí pilotní program IWF @iwfnet a tren...

Informace k registraci na Evropské hry Masters Finsko

12.03.2023 Hits:63 Masters

Vážení sportovní přátelé, organizátor Evropských her Masters 2023 již otevřel registraci...

Šampionát vstoupil do své druhé poloviny

29.03.2023 Hits:52 IWF

Ivy Buzinhani Brustello (CAN) startující v HK do 40 kg (39,85 kg) se stala nejmladší světo...

Startovní listina MS juniorek a juniorů do 17 let 2023

26.03.2023 Hits:39 Informace

Technická komise IWF vydala konečnou startovní listinu mistrovství světa juniorek a juniorů do...

Natálie Vybíralová na MS juniorek do 17 let

30.03.2023 Hits:37 IWF

Dnes startovala naše jediná reprezentantka na MS juniorek do 17 let Natálie Vybíralová V H...

1. kolo NÖ ligy 2023

29.03.2023 Hits:31 Ostatní

V neděli se mládež z SK CWG Bohumín zúčastnila 1. kola NÖ ligy v Breitenfurtu u Vídně . V k...

Natálie Vybíralová na MS juniorek do 17 let

30.03.2023 Hits:37 IWF

Dnes startovala naše jediná reprezentantka na MS juniorek do 17 let Natálie Vybíralová V H...

1. kolo NÖ ligy 2023

29.03.2023 Hits:31 Ostatní

V neděli se mládež z SK CWG Bohumín zúčastnila 1. kola NÖ ligy v Breitenfurtu u Vídně . V k...

Šampionát vstoupil do své druhé poloviny

29.03.2023 Hits:52 IWF

Ivy Buzinhani Brustello (CAN) startující v HK do 40 kg (39,85 kg) se stala nejmladší světo...

Mezinárodní soutěže

27.03.2023 Hits:81 Masters

Blíží se mistrovství Evropy kategorie Masters (veteránů) ve Weterfordu (17. – 24. 5. 2023) a...

1. kolo 2. ligy žen 2023 - výsledky, komentáře

26.03.2023 Hits:145 ČSV

Termín: sk. A - 2. 4. 2023, sk. B a C - 26. 3. 2023, místo: Meziboří, Ostrava, Holešov

1. kolo 2. ligy mužů 2023 - výsledky, komentáře

26.03.2023 Hits:153 ČSV

Termín: 25. 3. 2023, místo: Rotava, Holešov

Rozpis 3. ligy mužů 2023 a dodatek 1. kola

26.03.2023 Hits:116 Rozpisy soutěží

Termín: 1. 4. 2023, místo: Meziboří, Bohumín, Olomouc

Startovní listina MS juniorek a juniorů do 17 let 2023

26.03.2023 Hits:39 Informace

Technická komise IWF vydala konečnou startovní listinu mistrovství světa juniorek a juniorů do...

Kniha Síň slávy Českého svazu vzpírání

19.03.2023 Hits:164 Síň slávy

Vydána ke 130 letům vzpírání v Čechách 1893 - 2023

1. kolo ligy juniorů 2023 - sk. A a B

18.03.2023 Hits:235 ČSV

Termín: 18.3.2023, místo: Start Plzeň, SKV BONATRANS Bohumín

Doplnění k semináři v Halmstadu

17.03.2023 Hits:70 Informace

Nově zvolená trenérsko – metodická komise IWF (IWF CRC), kterou vede Mgr. Petr Krol, se rozhod...

Registrace na MS Masters 2023

12.03.2023 Hits:81 Masters

Vážení sportovní přátelé, organizátor MS Masters 2023 již brzy otevře registrace na tento...

Informace k registraci na Evropské hry Masters Finsko

12.03.2023 Hits:63 Masters

Vážení sportovní přátelé, organizátor Evropských her Masters 2023 již otevřel registraci...

1. kolo ligy juniorek a juniorů (sk.C) 2023 - výsledky, fotogalerie

12.03.2023 Hits:240 ČSV

Termín: 11. 3. 2023, místo: Nový Hrozenkov V Novém Hrozenkově se konalo I. kolo ligy juni...

Naši v zahraničí

12.03.2023 Hits:87 Ostatní

V sobotu se v Německu za účasti našich závodníků konalo další kolo 1. a 2. ligy. ...

Seminář trenérů ve Švédsku

12.03.2023 Hits:67 Informace

Centrála Eleiko v Halmstadu v termínu 10. - 12. března hostí pilotní program IWF @iwfnet a tren...

Rozpis a dodatek rozpisu 1. kola ligy juniorů 2023

05.03.2023 Hits:183 Rozpisy soutěží

Termín: 18. 3. 2023, místo: Start Plzeň, SKV BONATRANS BohumínTermín: 11. 3. 2023, místo: TJ S...

1. kolo 1. ligy mužů a žen 2023 - přenosy, výsledky, komentář, fotogalerie

04.03.2023 Hits:508 ČSV

Termín: 4. - 5. 3. 2023, místo: Havířov

MS W17+M17

02.03.2023 Hits:114 Informace

Byla vydána startovní listina mistrovství světa juniorů a juniorek do 17 let, které se bude ko...