Český svaz vzpírání
 

Stanovy Českého svazu vzpírání

STANOVY SPOLKU

Český svaz vzpírání

/dále jen ČSV nebo Svaz/

 

Článek I.

Název, sídlo a postavení ČSV.

 

1.ČSV je založen na principu dobrovolnosti a dobrovolných zásad v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89 / 2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen OZ).

2.Svaz působí v českém jazyce pod názvem Český svaz vzpírání a zkratkou ČSV , v anglickém jazyce pod názvem Czech weighlifting association pod zkratkou CWA. Změna názvu je možná pouze rozhodnutím Valné hromady.

3.Svaz je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

4.Svaz je oprávněn vykonávat na území České republiky veškerou činnost spojenou se vzpíráním svěřenou mu mezinárodní organizací IWF a EWF a je svrchovaným a jediným subjektem, oprávněným řídit oblast vzpírání na území ČR v rozsahu stanoveném předpisy mezinárodních organizací IWF a EWF.

5.Svaz je členem České unie sportu a Českého olympijského výboru a úzce s nimi spolupracuje

6.Sídlem Českého svazu vzpírání je Praha.

7.Registrace ČSV je zanesena do spolkového rejstříku u Městského soudu Praha, pod spisovou značkou L 266

 

Článek II.

Účel ČSV.

 

1. Hlavním zaměřením ČSV je podpora sportovní činnosti, vytváření podmínek oddílům a klubům k

tomu, aby co největší počet občanů, zejména mládeže provozoval vzpírání. Zejména pak organizace, příprava a propagace státní reprezentace a všech záležitostí, týkajících se vzpírání.

2. Při zajišťování hlavní činnosti plní Svaz zejména tyto úkoly:

a. Organizuje, řídí a koordinuje podle těchto Stanov, dalších předpisů a nařízení sportovní činnost ve vzpírání na území České republiky.

b.Zabezpečuje rozvoj vzpírání, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace pracovníků, trenérů, rozhodčích apod.

c. Zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány či jinými nestátními organizacemi doma i v zahraničí.

d.Organizuje a řídí soutěže ve vzpírání na území ČR

e.Vyvíjí úsilí při získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace České republiky a k její přípravě a částečnému zajištění prostředků na činnost oddílů a klubů.

f.Může provozovat vlastní hospodářskou činnost s cílem získání finančních a hmotných prostředků na zajištění své činnosti, např. zadáváním sportovních akcí jiným subjektům.

g. Vytváří podmínky pro všestranný rozvoj vzpírání na území České republiky.

h.Vydává vnitřní předpisy, směrnice a normy pro všechny oblasti činnosti Svazu

i. Zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev vzpírání České republiky

j. Po projednání s MŠMT zřizuje Sportovní centra mládeže (SCM), spolupracuje s rezortním centrem MV

k. Je jediným zástupcem vzpírání na území ČR v jednání se zahraničními národními svazy vzpírání popřípadě s jinými zahraničními organizacemi. Zastupuje ČR v IWF a EWF.

 

3.Vedlejší činností ČSV může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Svazu.

 

Článek III.

Členství.

 

1.Členy ČSV se mohou stát fyzické osoby, občané ČR i cizí státní příslušníci, oddíly a kluby vzpírání, ale i další subjekty které mají provozování vzpírání hlavním předmětu své činnosti. Členové Svazu musí být členy oddílu nebo klubu vzpírání. O přijetí člena rozhoduje Výkonná rada ČSV na základě písemné přihlášky.

Členství vznikne rozhodnutím VR ČSV o přijetí člena.

2.Valná hromada může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj vzpírání.

Tito mají právo účasti na zasedání orgánů Svazu (VH,VR) s hlasem poradním.

3.ČSV vede základní evidenci oddílů-klubů, trenérů, rozhodčích. Zápisy a výmazy provádí VR prostřednictvím pověřené komise.

 

Článek IV.

Práva a povinností členů ČSV.

 

1. Členové Svazu mají zejména tato práva:

a. podílet se, podle svých schopností, na činnosti Svazu.

b.být voleni do orgánů svazu za předpokladu své plné svéprávnosti.

c. volit a hlasovat prostřednictvím delegátů oddílů - klubů na Valné hromadě ČSV.

d.účastnit se soutěží pořádanýchČSV.

e.navrhovat prostřednictvím oddílů-klubů své zástupce do orgánů Svazu.

f.podávat návrhy orgánům Svazu a obracet se na ně s připomínkami.

 

2. Povinnosti členů Svazu:

a. dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Svazu.

b.řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanýmiČSV, Českým olympijským výborem popřípadě mezinárodní organizací IWF, EWF jejichž součásti Svaz je.

c. řádně hradit stanovené finanční poplatky a další finanční náležitosti, vyplývající z rozhodnutí orgánů Svazu a vnitřních předpisů Svazu.

d.členové svazu (oddíly, kluby) musí registrovat své členy a oznamovat všechny změny v členské základně.

e.dodržovat zásady sportovní etikety a fair play.

 

Článek V.

Zánik členství v ČSV.

 

Členství v ČSV zaniká:

a. vyloučením člena pro vážné porušení Stanov, především ustanovení čl.IV, odst. 2.

b.vystoupením člena, a to vždy oznámením písemnou formou.

c. z časových důvodů když fyzická osoba ztratí kontakt s oddílem, minimálně 2 roky neplatí členské příspěvky, nemá zaplacenou svazovou licenci a neúčastní se života oddílu.

d.úmrtím člena - fyzické osoby či zánikem oddílu - klubu bez nástupce.

 

Článek VI.

Vyloučení člena z ČSV

 

1.Členství ve Svazu zaniká podle ustanovení článku V. písmeno a, těchto Stanov okamžikem rozhodnutí VR ČSV o jeho vyloučení.

2.Vyloučený člen (fyzická osoba, oddíl-klub) se může proti rozhodnutí VR odvolat k VH ČSV, která s konečnou platností rozhodne. Do té doby zůstává členem Svazu s pozastaveným členstvím.

 

Článek VII.

Vystoupení člena ze svazu.

 

1. Člen Svazu (fyzická osoba, oddíl-klub) může vystoupit z ČSV v případě, že tento svůj záměr oznámí písemně VR ČSV.

2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení VR ČSV.

3. Člen je oprávněn vystoupit z ČSV v okamžiku, kdy má vyrovnány veškeré závazky vyplývající z členství V ČSV.

 

Článek VIII.

Orgány ČSV.

 

Orgány Svazujsou:

a. Valná hromada

b. Výkonná rada

c. Kontrolní komise

 

Článek IX.

Valná hromada (dále jen VH)

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSV. Tvoří ji členové VR ČSVa delegáti oddílů a klubů v zastoupení 1 oddíl-klub 1 hlas. Její rozhodnutí jsou závazná a konečná.

2. Valnou hromadu svolává VR ČSV nejméně jedenkrát za rok. Den, místo konání a program zasedání oznámí VR ČSV členům svazu písemně nejméně 1 měsíc před zasedáním VH.

3.Valnou hromadu řídí předseda Svazu, popřípadě jím pověřený člen VR ČSV.

4.Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny zástupců oddílů-klubů, které jsou registrovány v ČSV. Pro účely usnášeníschopnosti VH se neužije poradních hlasů členů ČSV, kteří jsou přítomni na VH jako hosté.

5.K přijetí usnesení je nutná prostá většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem (delegátů oddílů-klubů), přičemž každý delegát a každý člen VR má 1 (slovy jeden) hlas. K přijetí usnesení k bodům písmen c, e, a f, čl. X., těchto Stanov je nutná dvoutřetinová většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.

6.Vyhotovení zápisu ze zasedání VH svazu zajišťuje VR.

 

Článek X.

Působnost Valné hromady.

 

Valná hromada zejména:

a.Schvaluje Stanovy ČSV a jejich případné změny.

b.Projednává zprávu o činnosti VR za uplynulé období, zaměření hlavních směrů činnosti na příští období, výsledky hospodaření a jeho návrh na příští období.

c.Volí Výkonnou radu ČSV, a to předsedu VR, místopředsedu a 7 členů VR - předsedů komisí, které navrhují oddíly-kluby a Výkonná rada. Volí předsedu Kontrolní komise. Volba je vždy tajná. Členové VR, pokud nejsou delegáty oddílů, nevolí. O usneseních hlasují. Volební období je čtyřleté

d.Rozhoduje o udělení čestného členství v ČSV.

e.S konečnou platností rozhoduje o vyloučení členů Svazu, projednává a schvaluje změnu názvu Svazu, s konečnou platností rozhoduje o případném zrušení Svazu a stanovuje způsob zrušení.

f. Rozhoduje o výši registračních a licenčních poplatků oddílů-klubů a fyzických osob.

g.Schvaluje zástupce Svazu do mezinárodních organizací (IWF, EWF) a jmenuje zástupce Svazu do ČOV.

h.Potvrzuje - kooptaci člena VR ČSV.

- trenéra České státní reprezentace ve funkci

j. Schvaluje předsedu Disciplinární komise.

 

Článek XI.

Mimořádná Valná hromada svazu.

 

1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada ČSV, jestliže o to písemně VR ČSVpožádá dvoutřetinová většina oddílů – klubů nebo Výkonná rada svým usnesením.

2.VR je povinna svolat Mimořádnou VH svazu do dvou (2) měsíců od vzniku potřeby.

3.Mimořádná VH má všechna práva rozhodovat o všech záležitostech jako řádná VH ČSV.

 

Článek XII.

Výkonná rada ČSV (VR).

 

1. VRČSV je statutárním orgánem svazu, který řídí činnost svazu v souladu se zákony ČR a Stanovami Českého svazu vzpírání. Veškerou činnost směřuje ku prospěchu ČSV a vzpírání.

2. Členy VR ČSV volí VH Svazu na dobu čtyř let. VR je složena z předsedy, místopředsedy a 7 členů - předsedů komisí a to: reprezentační, mezinárodní, sportovní, rozhodčích, hospodářské, organizačně právní a mládeže.

3. Členové VR jsou povinni vykonávat svoji volenou funkci ku prospěchu Svazu a s ohledem na jeho zájmy. Jsou povinni účastnit se všech jednání a aktivně se podílet na její činnosti. Mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce. Pokud se některý ze členů VR nezúčastní třetiny jejích zasedání v průběhu kalendářního roku, je to důvodem k podání návrhu Valné hromadě ČSV na jeho výměnu.

4. Schůze VR svolává předseda VR ČSV a to podle potřeby a nejméně 6 x v kalendářním roce. Schůze VR musí být svolána vždy, požádá - li o to nadpoloviční většina jejich členů.

5. V případě, že některý člen ukončí svou činnost ve VR, navrhne předseda kooptaci nového člena a to z návrhů oddílů nebo členů VR.

6. VR svazu je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů VR. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. VR ČSV je oprávněna podle potřeby zvát na své zasedání členy dalších orgánů ČSV či jiné osoby a to s právem poradního hlasu.

8.Prvními členy VR ČSV jsou předseda a místopředseda svazu.

9.Členem VR může být jen občan ČR

 

Článek XIII.

Působnost Výkonné rady

 

1.VR je nejvyšším organem ČSVv době mezi konáním Valných hromad. Rozhoduje s konečnou platností o všech otázkách, které nejsou výlučně jen v kompetenciVHČSV.

2.VR ČSV především:

a. - Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Svazu.

b. - Svolává řádnou i mimořádnou Valnou hromadu.

c. - Oznamuje členům ČSV den, místo konání a program Valné hromady. Vyhotovuje z jednání zápis.

d. - Řídí mezinárodní oblast Svazu, schvaluje zařazení sportovců do reprezentace ČR včetně nominací na mezinárodní soutěže.

e. - Organizuje a řídí mistrovské soutěže v ČR, včetně mezinárodních, s možností delegování svých

pravomocí na jiné subjekty.

f. - Schvaluje směrnice a řády pro řízení sportovní a jiné činnosti v ČSV a smlouvy sponzorské, obchodní a jiné.

g. - Uděluje licence sportovcům pro starty v zahraničí a zahraničním sportovcům pro starty v soutěžích ČSV.

h. - Schvaluje zřízení Sportovního centra mládeže (dále jen SCM), jeho vedoucího trenéra a veškeré další náležitosti, spojené s SCM.

ch. - Schvaluje reprezentačního trenéra a jeho asistenty, včetně jejich odměn.

i. - Jmenuje do funkce generálního sekretáře Svazu, popřípadě další funkcionáře.

j. - Hospodaří s finančními prostředky Svazu. Řídí se obecně platnými právními předpisy ČR, včetně směrnic a pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva financí ČR.

 

Článek XIV.

Kontrolní komise ČSV .

 

1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Svazu.

2. Kontrolní komise má 3 členy. Předseda je volen VH. Další 2 členy jmenuje předseda komise.

3. Komise kontroluje hospodaření ČSV s majetkem a přidělenými finančními prostředky. Má právo nahlížet do příslušných dokumentů ČSV a zjistí-li nedostatky upozornit na ně VR a požadovat vysvětlení a opatření. Komise předkládá VH revizní zprávu.

4. Komise má právo dohlížet, jsou-li záležitosti svazu řádně vedeny a je-li jeho činnost vykonávána v souladu se Stanovami ČSV, vnitřními předpisy ČSV a právními předpisy České republiky.

5. Má pravomoc kontrolovat účelnost využití případných účelových dotací, poskytovaných ČSV oddílům – klubům.

 

Článek XV.

Disciplinární komise (dále jen DK)

 

1. Disciplinární komise je nezávislým orgánem Svazu.

2. Disciplinární komise má 3 členy. Předseda je schválen VH. Další 2 členy jmenuje předseda komise.

3. Komise rozhoduje, po projednání na základě písemného podání, o všech disciplinárních proviněních v rámci ČSV, kterých se dopustili členové ČSV, jednotlivci, družstva či oddíly – kluby. Řídí se při tom Disciplinárním řádem ČSV.

4. V případě rozhodování o porušení dopingového pravidla se DK řídí Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR v jejím platném znění.

 

Článek XVI.

Rozhodčí komise ČSV .

 

ČSV neustavuje vlastní rozhodčí komisi. Členové ČSV mají právo se, v odůvodněných případech, obracet s dovoláním na Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru, která bude, v rámci svého Statutu, rozhodovat zejména v případech sporů v případech rozhodnutí ČSV o postihu za porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a dále spory mezi členy (oddíly-kluby, fyzickými osobami) a ČSV o placení členských poplatků, spory vzniklé z různých smluv mezi právnickými osobami a sportovci apod.

 

Článek XVII.

Hospodaření ČSV .

 

1. ČSV hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR, těmito Stanovami a dalšími předpisy ČSV.

2. Zdroji majetku ČSV jsou: dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, příjmy z reklamní a sponzorské činnosti, dary, příjmy z pronájmů, poplatky z akcí ve vzpírání prováděných pověřenými subjekty, z poplatků za registrace a licence oddílů a členů.

3. V souladu s finančními a hospodářskými směrnicemi může ČSV, po projednání ve VH, převádět svůj majetek do vlastnictví oddílů-klubů registrovaných v ČSV a sdružovat se s jinými subjekty, i jednotlivci, s cílem jeho navýšení.

4. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem schváleným VH ČSV na 1 rok.

 

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení.

 

1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČSV dne 25.4.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

2. Výklad Stanov provádí Výkonná rada ČSV .

3.Statutárními zástupci ČSV navenek jsou schváleni : předseda ČSV Mgr. Petr Krol a generální sekretář ČSV Zdeněk Eret každý dle pokynů VR ČSV samostatně.

 

V Praze dne 25.4.2015.


  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

České vzpírání 2021 (1) - Tabulky podle Sinclaira

04.01.2022 Hits:232 Informace

Sešel se rok s rokem a už je tu opět čas k bilancování. Zahajujeme jej pořadím pod...

Grand Prix Slavoj Plzeň 1899

19.12.2021 Hits:179 Klubové soutěže

Na "masňácké" Grand Prix se útočilo na české rekordy  Vzpěrači Slavoje Plzeň 1899 p...

Ohlédnutí za MS v Taškentu

20.12.2021 Hits:159 IWF

Skončilo 28/86. mistrovství světa žen a mužů, které se konalo ve dnech 7. – 17. 12. 2021 v&...

14. GP ROTAS 2021

21.12.2021 Hits:158 Klubové soutěže

V příloze naleznete výsledky ze 14. ročníku mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol. s ...

Z kongresu IWF

25.12.2021 Hits:150 Informace

Mezinárodní federace vzpírání (IWF) 20. 12. 2021 uspořádala kongres svých členských federa...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (2) - Soutěže družstev

23.12.2021 Hits:138 Informace

Soutěžní řád Českého svazu vzpírání umožnil ženám soutěžit ve věkových kategoriích...

Vánoční turnaj Havířov 2021

20.12.2021 Hits:137 Klubové soutěže

Termín: 18.12.2021, místo: Havířov

Nové olympijské hmotnostní kategorie

20.12.2021 Hits:137 Informace

Kongres IWF rozhodl o olympijských hmotnostních kategoriích pro Paříž 2024. V kategoriích že...

České rekordy Masters k 31.12.2021

03.01.2022 Hits:135 Masters

Pravděpodobně dne 5. 2. 2022 začne nová soutěžní sezona pro kategorii Masters. V tomto t...

Zpravodajství č. 8 z MS v Taškentu

17.12.2021 Hits:135 IWF

Ženy HK +87 kg Nejtěžší kategorii žen těsně o jeden kilogram vyhrála Son Younghee (KOR) s ...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (3) - České rekordy

28.12.2021 Hits:133 Informace

V průběhu roku 2021 bylo překonáno celkem 429 národních rekordů v deseti věkových...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (4) - Reprezentace

01.01.2022 Hits:133 Informace

V roce 2021 jsme zaznamenali 41 reprezentačních startů na ME-MS-OH všech věkových kategor...

Zemřel Daniel Šanda

08.01.2022 Hits:130 Informace

Pravděpodobně v prosinci minulého roku za nevyjasněných okolností ve věku 76 let zemřel...

6. ročník Vánočního turnaje mládeže do 20 let

19.12.2021 Hits:115 Klubové soutěže

Termín: 18.12.2021, místo: Teplice

Dobrá zpráva z Taškentu

18.12.2021 Hits:113 Informace

Asistent reprezentačního trenéra Luděk Bečvář, který měl první test na covid pozitivní, p...

Naši v zahraničí

19.12.2021 Hits:97 Ostatní

Další kolo I.-II. Bundesligy se konalo 18. 12. 2021. Na startu se objevili i naši závodníci. V&...

EWF má nového prezidenta

19.12.2021 Hits:93 Informace

Novým prezidentem EWF se 18. 12. 2021 stal předseda vzpěračského svazu Moldávie Antonio Confli...

Webová statistika za rok 2021

07.01.2022 Hits:87 Informace

Na naší svazové webové stránce bylo v uplynulém roce zveřejněno 340 výsledků, koment...

Zemřel Viktor Ivanovič Mazin

12.01.2022 Hits:53 Informace

(*18. 6. 1954 – †8. 1. 2022) Ve věku 67 let zemřel olympijský vítěz a mistr světa Viktor ...

České vzpírání 2021 (2) - Tabulky podle dvojboje

15.01.2022 Hits:50 Informace

Tato pořadí uvádím celá, s výjimkou tabulek mužských, výjimečně i tak rozšířenýc...

České vzpírání 2021 (3) - Oddíly podle Sinclaira

16.01.2022 Hits:8 Informace

Při této příležitosti si dovolím, kéž ne neskromně, podotknout, že si náš vzpěračský ...

České vzpírání 2021 (3) - Oddíly podle Sinclaira

16.01.2022 Hits:8 Informace

Při této příležitosti si dovolím, kéž ne neskromně, podotknout, že si náš vzpěračský ...

České vzpírání 2021 (2) - Tabulky podle dvojboje

15.01.2022 Hits:50 Informace

Tato pořadí uvádím celá, s výjimkou tabulek mužských, výjimečně i tak rozšířenýc...

Zemřel Viktor Ivanovič Mazin

12.01.2022 Hits:53 Informace

(*18. 6. 1954 – †8. 1. 2022) Ve věku 67 let zemřel olympijský vítěz a mistr světa Viktor ...

Zemřel Daniel Šanda

08.01.2022 Hits:130 Informace

Pravděpodobně v prosinci minulého roku za nevyjasněných okolností ve věku 76 let zemřel...

Webová statistika za rok 2021

07.01.2022 Hits:87 Informace

Na naší svazové webové stránce bylo v uplynulém roce zveřejněno 340 výsledků, koment...

České vzpírání 2021 (1) - Tabulky podle Sinclaira

04.01.2022 Hits:232 Informace

Sešel se rok s rokem a už je tu opět čas k bilancování. Zahajujeme jej pořadím pod...

České rekordy Masters k 31.12.2021

03.01.2022 Hits:135 Masters

Pravděpodobně dne 5. 2. 2022 začne nová soutěžní sezona pro kategorii Masters. V tomto t...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (4) - Reprezentace

01.01.2022 Hits:133 Informace

V roce 2021 jsme zaznamenali 41 reprezentačních startů na ME-MS-OH všech věkových kategor...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (3) - České rekordy

28.12.2021 Hits:133 Informace

V průběhu roku 2021 bylo překonáno celkem 429 národních rekordů v deseti věkových...

Z kongresu IWF

25.12.2021 Hits:150 Informace

Mezinárodní federace vzpírání (IWF) 20. 12. 2021 uspořádala kongres svých členských federa...

Ohlédnutí za uplynulou sezonou (2) - Soutěže družstev

23.12.2021 Hits:138 Informace

Soutěžní řád Českého svazu vzpírání umožnil ženám soutěžit ve věkových kategoriích...

14. GP ROTAS 2021

21.12.2021 Hits:158 Klubové soutěže

V příloze naleznete výsledky ze 14. ročníku mezinárodní Velké ceny ROTAS strojírny spol. s ...

Nové olympijské hmotnostní kategorie

20.12.2021 Hits:137 Informace

Kongres IWF rozhodl o olympijských hmotnostních kategoriích pro Paříž 2024. V kategoriích že...

Ohlédnutí za MS v Taškentu

20.12.2021 Hits:159 IWF

Skončilo 28/86. mistrovství světa žen a mužů, které se konalo ve dnech 7. – 17. 12. 2021 v&...

Vánoční turnaj Havířov 2021

20.12.2021 Hits:137 Klubové soutěže

Termín: 18.12.2021, místo: Havířov

6. ročník Vánočního turnaje mládeže do 20 let

19.12.2021 Hits:115 Klubové soutěže

Termín: 18.12.2021, místo: Teplice

Grand Prix Slavoj Plzeň 1899

19.12.2021 Hits:179 Klubové soutěže

Na "masňácké" Grand Prix se útočilo na české rekordy  Vzpěrači Slavoje Plzeň 1899 p...

EWF má nového prezidenta

19.12.2021 Hits:93 Informace

Novým prezidentem EWF se 18. 12. 2021 stal předseda vzpěračského svazu Moldávie Antonio Confli...

Naši v zahraničí

19.12.2021 Hits:97 Ostatní

Další kolo I.-II. Bundesligy se konalo 18. 12. 2021. Na startu se objevili i naši závodníci. V&...

Dobrá zpráva z Taškentu

18.12.2021 Hits:113 Informace

Asistent reprezentačního trenéra Luděk Bečvář, který měl první test na covid pozitivní, p...

Zpravodajství č. 8 z MS v Taškentu

17.12.2021 Hits:135 IWF

Ženy HK +87 kg Nejtěžší kategorii žen těsně o jeden kilogram vyhrála Son Younghee (KOR) s ...