Stanovy Českého svazu vzpírání

Článek I.

Název, sídlo a postavení

 1. Český svaz vzpírání (dále jen ČSV nebo Svaz) je založen na principu dobrovolnosti a dobrovolných zásad v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89 / 2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen OZ).
 2. Svaz působí v českém jazyce pod názvem Český svaz vzpírání a zkratkou ČSV, v anglickém jazyce pod názvem Czech weighlifting association pod zkratkou CWA. Změna názvu je možná pouze rozhodnutím Valné hromady.
 3. Svaz je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 4. Svaz je oprávněn vykonávat na území České republiky veškerou činnost spojenou se vzpíráním svěřenou mu mezinárodní organizací IWF a EWF a je svrchovaným a jediným subjektem, oprávněným řídit oblast vzpírání na území ČR v rozsahu stanoveném předpisy mezinárodních organizací IWF a EWF.
 5. Svaz je členem České unie sportu a Českého olympijského výboru a úzce s nimi spolupracuje.
 6. Sídlem ČSV je Praha.
 7. ČSV je zapsán do spolkového  rejstříku  u  Městského  soudu  Praha,  pod  spisovou značkou L 266 a bylo mu přiděleno IČO: 411 91 846.

 

Článek II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost ČSV 

 1. Hlavním zaměřením ČSV je provozování a podpora sportovní činnosti, vytváření podmínek oddílům a klubům k tomu, aby co největší počet občanů, zejména mládeže provozoval vzpírání. Mezi hlavní činnost ČSV dále patří zejména organizace, příprava a propagace státní reprezentace a všech záležitostí, týkajících se vzpírání.
 1. Při zajišťování hlavní činnosti plní Svaz zejména tyto úkoly:
  1. Organizuje, řídí a koordinuje podle těchto Stanov, dalších předpisů a nařízení sportovní činnost ve vzpírání na území České republiky.
  2. Zabezpečuje rozvoj vzpírání, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace pracovníků, trenérů, rozhodčích apod.
  3. Zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány či jinými nestátními organizacemi doma i v zahraničí.
  4. Organizuje a řídí soutěže ve vzpírání na území ČR.
  5. Vyvíjí úsilí při získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace České republiky a k její přípravě a částečnému zajištění prostředků na činnost oddílů a klubů.
  6. Může provozovat vlastní hospodářskou činnost s cílem získání finančních a hmotných prostředků na zajištění své činnosti, např. zadáváním sportovních akcí jiným subjektům.
  7. Vytváří podmínky pro všestranný rozvoj vzpírání na území České republiky.
  8. Vydává vnitřní předpisy, směrnice a normy pro všechny oblasti činnosti Svazu.
  9. Zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev vzpírání České republiky.
  10. Po projednání s příslušnými státními orgány zřizuje Sportovní centra mládeže (SCM), spolupracuje s rezortními centry příslušných ministerstev, případně jinými státní orgány a organizacemi.
  11. Je jediným zástupcem vzpírání na území ČR v jednání se zahraničními národními svazy vzpírání popřípadě s jinými zahraničními organizacemi. Zastupuje ČR členstvím v IWF a EWF.
 1. Vedlejší činností ČSV může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Svazu.

 

Článek III.

Členství 

 1. Členy ČSV se mohou stát fyzické osoby, občané ČR i cizí státní příslušníci, oddíly a kluby vzpírání, ale i další subjekty které mají provozování vzpírání v hlavním předmětu své činnosti, dále jen právnické osoby. O přijetí člena rozhoduje Výkonná rada ČSV na základě písemné přihlášky, a to v případě právnické osoby, nebo žádostí o vydání sportovního průkazu v případě osoby fyzické.
 1. Členství vznikne rozhodnutím Výkonné rady (VR) ČSV o přijetí člena.
 1. Valná hromada (VH) může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj vzpírání. Tito mají právo účasti na zasedání orgánů Svazu (VH,VR) s hlasem poradním.
 1. ČSV vede evidenci svých členů. Za jejich řádné vedení odpovídá VR. Evidence musí být vedena také elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky evidence členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí VR.
 1. Údaje o členech ČSV mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, jejímž je ČSV členem, a to v rámci plnění povinností ČSV vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČSV podáním přihlášky nebo žádostí o vydání sportovního průkazu souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny. Je-li zájemce o členství oddíl-klub resp. právnická osoba, pak současně potvrzuje, že s podmínkami vedení seznamu členů ČSV a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

 

Článek IV.

Práva a povinností členů ČSV

 1. Členové Svazu mají zejména tato práva:
  1. podílet se, podle svých schopností, na činnosti Svazu,
  2. být voleni do orgánů svazu za předpokladu své plné svéprávnosti,
  3. volit a hlasovat prostřednictvím delegátů oddílů - klubů na Valné hromadě ČSV,
  4. účastnit se soutěží pořádaných ČSV,
  5. navrhovat prostřednictvím oddílů-klubů resp. právnických osob, které jsou členy Svazu, své zástupce do orgánů Svazu,
  6. podávat návrhy orgánům Svazu a obracet se na ně s připomínkami.
 1. Povinnosti členů Svazu:
  1. dodržovat Stanovy, ostatní vnitřní předpisy Svazu a rozhodnutí příslušných orgánů Svazu,
  2. řídit se při výkonu sportovní činnosti předpisy a pravidly, které upravují výkon vzpírání, včetně antidopingových pravidel, a které jsou vydány ČSV, Českým olympijským výborem popřípadě mezinárodní organizací IWF, EWF jejichž členy Svaz je,
  3. řádně hradit stanovené finanční poplatky a další finanční náležitosti, vyplývající z rozhodnutí orgánů Svazu a vnitřních předpisů Svazu,
  4. členové svazu (oddíly, kluby a další typy subjektů) mají za povinnost registrovat své členy vůči ČSV a oznamovat všechny změny v členské základně,
  5. dodržovat zásady sportovní etikety a fair play.
  6. nepoškozovat navenek dobré jméno svazu

 

Článek V.

Zánik členství v ČSV

Členství v ČSV zaniká:

 1. vyloučením člena pro vážné porušení Stanov, především ustanovení čl.IV, odst. 2,
 2. vystoupením člena, a to vždy oznámením písemnou formou,
 3. z časových důvodů, když fyzická osoba ztratí kontakt se spolkem, minimálně 2 roky neplatí členské příspěvky mateřskému oddílu, neúčastní se života v oddíle a nemá zaplacenou svazovou licenci,
 4. úmrtím člena - fyzické osoby či zánikem oddílu - klubu bez nástupce.

 

Článek VI.

Vyloučení člena z ČSV 

 1. Členství ve Svazu zaniká podle ustanovení článku V. písmeno a) a c), těchto Stanov okamžikem rozhodnutí VR ČSV o jeho vyloučení.
 2. Vyloučený člen (fyzická osoba, právnická osoba) se může proti rozhodnutí VR odvolat k VH ČSV, která s konečnou platností rozhodne. Do té doby zůstává členem Svazu s pozastaveným členstvím.

 

Článek VII.

Vystoupení člena ze svazu 

 1. Člen Svazu (fyzická osoba, právnická osoba) může z ČSV kdykoli vystoupit. Tento záměr oznámí písemně VR ČSV.
 2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení VR ČSV.
 3. V případě ukončení členství ve Svazu, je člen povinen vyrovnat veškeré závazky, které ke dni ukončení členství má vůči Svazu.

 

Článek VIII.

Orgány ČSV

Orgány Svazu jsou:

 • Valná hromada
 • Výkonná rada
 • Kontrolní komise

Článek IX.

Valná hromada (dále jen VH)

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSV. Tvoří ji členové VR ČSV a delegáti oddílů a klubů resp. právnických osob (PO), které jsou členy ČSV dle článku III odst.1., v zastoupení 1 oddíl/klub/PO = 1hlas. Její rozhodnutí jsou závazná a konečná.
 2. Valnou hromadu svolává VR ČSV nejméně jedenkrát za rok. Den, místo konání a program zasedání oznámí VR ČSV členům svazu písemně nejméně 1 měsíc před zasedáním VH.
 3. Valnou hromadu řídí předseda Svazu, popřípadě jím pověřený člen VR ČSV.
 4. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech zástupců s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina zástupců s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců . Pro účely usnášeníschopnosti VH se neužije poradních hlasů členů ČSV, kteří jsou přítomni na VH jako hosté.
 5. K přijetí usnesení je nutná prostá většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem, delegátů oddílů/klubů/PO (dále jen Delegát), přičemž každý Delegát a každý člen VR má 1(slovy jeden) hlas. K přijetí usnesení k bodům písmen c, e, a f, čl. X., těchto Stanov je nutná dvoutřetinová většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.
 6. Vyhotovení zápisu ze zasedání VH svazu zajišťuje VR.

 

Článek X.

Působnost Valné hromady 

Valná hromada zejména:

 1. Schvaluje Stanovy ČSV a jejich případné změny; rozhodnutí o umístění sídla ČSV na konkrétní adrese v rámci obce, která je sídlem ČSV, přísluší Výkonné radě ČSV
 2. Projednává zprávu o činnosti VR za uplynulé období, zaměření hlavních směrů činnosti na příští období, výsledky hospodaření a jeho návrh na příští období.
 3. Volí Výkonnou radu ČSV. Volí předsedu Kontrolní komise. Volba je vždy tajná. Členové VR, pokud nejsou zároveň Delegáti, nevolí.
 4. Rozhoduje o udělení čestného členství v ČSV.
 5. S konečnou platností rozhoduje o vyloučení členů Svazu, projednává a schvaluje změnu názvu Svazu, s konečnou platností rozhoduje o případném zrušení Svazu a stanovuje způsob zrušení.
 6. Rozhoduje o výši registračních a licenčních poplatků oddílů-klubů a fyzických osob.
 7. Schvaluje zástupce Svazu do mezinárodních organizací (IWF, EWF) a jmenuje zástupce Svazu do ČOV.
 8. Schvaluje kooptaci člena VR ČSV.
 9. Bere na vědomí předsedu Disciplinární komise jmenovaného VR ČSV.

 

Článek XI.

Mimořádná Valná hromada svazu.

 1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada ČSV, jestliže o to písemně VR ČSV požádá dvoutřetinová většina oddílů-klubů (právnických osob) nebo Výkonná rada svým usnesením.
 2. VR je povinna svolat Mimořádnou VH svazu do dvou (2) měsíců od vzniku potřeby.
 3. Mimořádná VH má všechna práva rozhodovat o všech záležitostech jako řádná VH ČSV.

 

Článek XII.

Výkonná rada ČSV (VR) 

 1. VR ČSV je výkonným orgánem svazu, který řídí činnost svazu v souladu se zákony ČR a Stanovami Českého svazu vzpírání. Veškerou činnost směřuje ku prospěchu ČSV a vzpírání.
 2. Členy VR ČSV volí VH Svazu na dobu čtyř let. VR je složena z předsedy, místopředsedy a 7 členů - předsedů komisí a to: reprezentační, mezinárodní, sportovní, rozhodčích, hospodářské, organizačně právní a mládeže.
 3. Členové VR jsou povinni vykonávat svoji volenou funkci ku prospěchu Svazu a s ohledem na jeho zájmy. Jsou povinni účastnit se všech jednání a aktivně se podílet na její činnosti. Mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce. Pokud se některý ze členů VR nezúčastní třetiny jejích zasedání v průběhu kalendářního roku, je to důvodem k podání návrhu Valné hromadě ČSV na jeho výměnu.
 4. Schůze VR svolává předseda VR ČSV a to podle potřeby a nejméně 6 x v kalendářním roce. Schůze VR musí být svolána vždy, požádá - li o to nadpoloviční většina jejich členů.
 5. V případě, že některý člen ukončí svou činnost ve VR, navrhne předseda kooptaci nového člena a to z návrhů oddílů nebo členů VR.
 6. VR svazu je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů VR. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 7. VR ČSV je oprávněna podle potřeby zvát na své zasedání členy dalších orgánů ČSV či jiné osoby a to s právem poradního hlasu.
 8. Prvními členy VR ČSV jsou předseda a místopředseda svazu.
 9. Členem VR může být jen občan ČR.
 10. Za Spolek jedná předseda, místopředseda, kteří jsou zvoleni VH a generální sekretář, který je zvolen VR spolku, a to samostatně ve všech záležitostech. Za spolek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.

 

Článek XIII.

Působnost Výkonné rady 

 1. VR je nejvyšším organem ČSV v době mezi konáním Valných hromad. Rozhoduje s konečnou platností o všech otázkách, které nejsou výlučně jen v kompetenci VH ČSV.
 2. VR ČSV především:
  1. Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Svazu.
  2. Svolává řádnou i mimořádnou Valnou hromadu.
  3. Oznamuje členům ČSV den, místo konání a program Valné hromady. Vyhotovuje z jednání zápis.
  4. Řídí mezinárodní oblast Svazu, schvaluje zařazení sportovců do reprezentace ČR včetně nominací na mezinárodní soutěže.
  5. Organizuje a řídí mistrovské soutěže v ČR, včetně mezinárodních, s možností delegování svých pravomocí na jiné subjekty.
  6. Schvaluje směrnice a řády pro řízení sportovní a jiné činnosti v ČSV a smlouvy sponzorské, obchodní a jiné.
  7. Uděluje licence sportovcům pro starty v zahraničí a zahraničním  sportovcům  pro starty v soutěžích ČSV.
  8. Schvaluje zřízení Sportovního centra mládeže (dále jen SCM), jeho vedoucího trenéra a veškeré další náležitosti, spojené s SCM.
  9. Schvaluje reprezentační trenéry a jeho asistenty, včetně jejich odměn.
  10. Jmenuje do funkce a odvolává z funkce generálního sekretáře Svazu, popřípadě další funkcionáře.
  11. Hospodaří s finančními prostředky Svazu. Řídí se obecně platnými právními předpisy ČR, včetně směrnic a pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR a jiných střešních organizací

 

Článek XIV.

Kontrolní komise ČSV 

 1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Svazu.
 2. Kontrolní komise má 3 členy. Předseda je volen VH. Další 2 členy jmenuje předseda komise.
 3. Komise kontroluje hospodaření ČSV s majetkem a přidělenými finančními prostředky. Má právo nahlížet do příslušných dokumentů ČSV a zjistí-li nedostatky upozornit na ně VR a požadovat vysvětlení a opatření. Komise předkládá VH revizní zprávu.
 4. Komise má právo dohlížet, jsou-li záležitosti svazu řádně vedeny a je-li jeho činnost vykonávána v souladu se Stanovami ČSV, vnitřními předpisy ČSV a právními předpisy České republiky.
 5. Komise ve stejném rozsahu, v jakém provádí kontrolu hospodaření ČSV, provádí i kontrolu Při kontrole KS přísluší komisi shodné pravomoci jako při kontrole ČSV a KS mají povinnost poskytnout kontrolní komisi potřebnou součinnost.
 6. Má pravomoc kontrolovat účelnost využití případných účelových dotací, poskytovaných ČSV jeho KS a oddílům - klubům.

 

Článek XV.

Disciplinární komise (dále jen DK)

 

 1. Disciplinární komise je nezávislým orgánem Svazu.
 2. Disciplinární komise má nejméně 2 členy. Předseda je jmenován VR. Další členy jmenuje předseda komise.
 3. Komise rozhoduje, po projednání na základě písemného podání, o všech disciplinárních proviněních v rámci ČSV, kterých se dopustili členové ČSV, jednotlivci, družstva či oddíly - kluby. Řídí se při tom Disciplinárním řádem ČSV.
 4. V případě rozhodování o porušení dopingového pravidla se DK řídí Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR v jejím platném znění.

 

Článek XVI.

Rozhodčí komise ČSV 

 1. ČSV neustavuje vlastní rozhodčí komisi. Členové ČSV mají právo se, v odůvodněných případech, obracet s dovoláním na Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru, která bude, v rámci svého Statutu, rozhodovat zejména v případech sporů v případech rozhodnutí ČSV o postihu za porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a dále spory mezi členy (oddíly-kluby, fyzickými osobami) a ČSV o placení členských poplatků, spory vzniklé z různých smluv mezi právnickými osobami a sportovci apod.

 

Článek XVII.

Krajský svaz ČSV 

 1. Krajské svazy ČSV (KS) mohou být založeny jako pobočné spolky ČSV, a to buď na základě principu územního členění ČR nebo v závislosti na potřebě řízení krajských/oblastních sportovních soutěží ČSV.
 2. Název KS musí obsahovat text: „Krajský svaz ČSV.“
 3. Sídla KS stanoví v rozhodnutí o jejich založení Výkonná rada ČSV, a to v rozsahu určení názvu obce. Rozhodnutí o umístění sídla na konkrétní adrese v rámci takto stanovené obce přísluší předsednictvu KS.
 4. ČSV neručí za závazky a dluhy KS.
 5. O založení a zrušení KS rozhoduje Výkonná rada ČSV. O zrušení KS může Výkonná rada ČSV rozhodnout z důvodu nečinnosti KS, porušování těchto stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů ČSV ze strany KS, případně z jiného závažného důvodu. V případě zrušení KS proběhne jeho likvidace. Likvidátora jmenuje Výkonná rada ČSV. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům, tj. může být nabídnut právnické osobě s účelem obdobným účelu KS s tím, že přednostně bude nabídnut ČSV nebo jinému KS.

Účel, hlavní a vedlejší činnost KS 

 1. KS vytváří podmínky pro provozování vzpírání v příslušném kraji (oblasti) ve své územní působnosti, přičemž zejména:
  1. zabezpečuje rozvoj vzpírání na svém území,
  2. organizuje a zajišťuje soutěže ve vzpírání,
  3. v součinnosti s orgány krajské samosprávy a státní správy se podílí na zabezpečování finanční podpory vzpírání na svém území.
 1. KS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

Členství v KS 

 1. Členem KS se mohou stát za podmínek dle těchto stanov sportovní kluby/oddíly ustavené jako samostatné právnické osoby provozující sportovní činnost v oblasti vzpírání v místě územní působnosti KS.
 2. O přijetí a vyloučení člena KS rozhoduje předsednictvo KS s tím, že může svým vnitřním předpisem stanovit bližší podmínky pro přijímání členů. V případě vyloučení člena KS je odvolacím orgánem valná hromada KS.
 3. Členství v KS nezakládá právo na členství v ČSV.

Orgány KS

Orgány KS  jsou:

 1. valná hromada jako orgán nevyšší
 2. předsednictvo jako orgán statutární

Valná hromada KS:

 1. Nejvyšším orgánem KS je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předsednictvo KS.
 2. Na valnou hromadu vysílají po jednom zástupci s hlasem rozhodujícím všechny členské kluby/oddíly.
 3. Mimořádnou valnou hromadu svolá předsednictvo, pokud to sám považuje ze nezbytné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina členských klubů/oddílů.
 4. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech zástupců s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina zástupců s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců.
 5. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje vzpírání v kraji/oblasti a o činnosti předsednictva,
  2. schvaluje rozpočet, výsledky hospodaření a plán činnosti KS,
  3. rozhoduje o způsobu hospodaření s vlastním majetkem KS,
  4. volí předsednictvo KS.

Předsednictvo KS:

 1. Kolektivním statutárním orgánem KS je předsednictvo KS. Předsednictvo tvoří předseda a dva místopředsedové. Každý člen předsednictva je oprávněn zastupovat KS samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady KS.
 2. Osoby oprávněné zastupovat KS podepisují za KS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu KS připojí svůj podpis.
 3. Předsednictvo současně zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, vlastní provoz KS a činnost KS mezi konáními valné hromady a výkon všech pravomocí KS. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jiných orgánů KS.
 4. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté.

 

Článek XVIII.

Hospodaření ČSV 

 1. ČSV hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR, těmito Stanovami a dalšími předpisy ČSV.
 2. Zdroje majetku ČSV jsou: dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, příjmy z reklamní a sponzorské činnosti, dary, příjmy z pronájmů, poplatky z akcí ve vzpírání prováděných pověřenými subjekty, z poplatků za registrace a licence oddílů a členů.
 3. V souladu s finančními a hospodářskými směrnicemi může ČSV, po projednání ve VH, převádět svůj majetek do vlastnictví oddílů-klubů registrovaných v ČSV a sdružovat se s jinými subjekty, i jednotlivci, s cílem jeho navýšení.
 4. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem schváleným VH ČSV na 1 rok.

 

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČSV dne 5.9.2020 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. Výklad Stanov provádí Výkonná rada ČSV.