Český svaz vzpírání
 

Stanovy Českého svazu vzpírání

Český svaz vzpírání, z.s. Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČO: 41191846

STANOVY
ČESKÉHO SVAZU VZPÍRÁNÍ

 

Článek I.
Název, sídlo a postavení

 1. Český svaz vzpírání, z.s. (dále také „ČSV“ nebo „Svaz“) je založen na principu dobrovolnosti a dobrovolných zásad v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89 / 2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen OZ).
 2. Svaz působí v českém jazyce pod názvem Český svaz vzpírání a zkratkou ČSV, v anglickém jazyce pod názvem Czech weightlifting association pod zkratkou CWA. Změna názvu je možná pouze rozhodnutím Valné hromady.
 3. Svaz je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 4. Svaz je oprávněn vykonávat na území České republiky veškerou činnost spojenou se vzpíráním svěřenou mu mezinárodními organizacemi IWF a EWF a je svrchovaným a jediným subjektem, oprávněným řídit oblast vzpírání na území ČR v rozsahu stanoveném předpisy mezinárodních organizací IWF a EWF.
 5. Svaz je členem České unie sportu a Českého olympijského výboru a úzce s nimi spolupracuje.
 6. Sídlem ČSV je Praha.
 7. ČSV je zapsán do spolkového rejstříku u Městského soudu Praha, pod spisovou značkou L 266 a bylo mu přiděleno IČO: 411 91 846. 

 

Článek II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost ČSV

 1. Hlavním zaměřením ČSV je provozování a podpora sportovní činnosti, vytváření podmínek oddílům a klubům k tomu, aby co největší počet občanů, zejména mládeže provozoval vzpírání. Mezi hlavní činnost ČSV dále patří zejména organizace, příprava a propagace státní reprezentace a všech záležitostí, týkajících se vzpírání.
 2. Při zajišťování hlavní činnosti plní Svaz zejména tyto úkoly:
  1. Organizuje, řídí a koordinuje podle těchto Stanov, dalších předpisů a nařízení sportovní činnost ve vzpírání na území České republiky.
  2. Zabezpečuje rozvoj vzpírání, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace pracovníků, trenérů, rozhodčích apod.
  3. Zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány či jinými nestátními organizacemi doma i v zahraničí.
  4. Organizuje a řídí soutěže ve vzpírání na území ČR.
  5. Vyvíjí úsilí při získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace České republiky a k její přípravě a částečnému zajištění prostředků na činnost oddílů a klubů.
  6. Může provozovat vlastní hospodářskou činnost s cílem získání finančních a hmotných prostředků na zajištění své činnosti, např. zadáváním sportovních akcí jiným subjektům.
  7. Vytváří podmínky pro všestranný rozvoj vzpírání na území České republiky.
  8. Vydává vnitřní předpisy, směrnice a normy pro všechny oblasti činnosti Svazu.
  9. Zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev vzpírání České republiky.
  10. Po projednání s příslušnými státními orgány zřizuje Sportovní centra mládeže (SCM), spolupracuje s resortními centry příslušných ministerstev, případně jinými státními orgány a organizacemi.
  11. Je jediným zástupcem vzpírání na území ČR v jednání se zahraničními národními svazy vzpírání popřípadě s jinými zahraničními organizacemi. Zastupuje ČR členstvím v IWF a EWF.
 3. Vedlejší činností ČSV může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Svazu.

 

Článek III.
Členství

 1. Členy ČSV se mohou stát spolky, nebo fyzické osoby. O přijetí člena rozhoduje Výkonná rada ČSV na základě písemné přihlášky spolku, nebo na základě žádosti o vydání sportovního průkazu fyzické osoby. Členem může být fyzická osoba, občan ČR i cizí státní příslušník, resp. právnická osoba existující dle českého právního řádu.
 2. Členství v ČSV je různého druhu. S rozdílným členstvím jsou spojena rozdílná práva a povinnosti člena Svazu. V rámci rozvoje vzpírání je preferovanou formou klubové členství.
 3. Členství se rozlišuje na:
  1. klubové členství (členství spolků)
  2. individuální členství (členství fyzických osob)
  3. čestné členství (členství fyzických osob, které se zasloužily o rozvoj sportu)
 4. ČSV vede evidenci svých členů. Za její řádné vedení odpovídá výkonná rada Svazu. Evidence musí být vedena především elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky evidence členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí výkonné rady Svazu.
 5. Údaje o členech ČSV mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešující sportovní organizaci, jejímž je ČSV členem, a to v rámci plnění povinností ČSV vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy, územních samospráv či jiným subjektům, a to v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
 6. Každý zájemce o členství v ČSV podáním přihlášky nebo žádostí o vydání sportovního průkazu souhlasí s tím, aby údaje o něm byly vedené v seznamu členů a aby je Svaz uchovával a dále používal v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů, především pak GDPR. Zájemce o klubové členství současně potvrzuje, že s podmínkami vedení seznamu členů ČSV a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.
 7. Individuální členství, které bylo vázáno na klub, může být po předchozím zániku členství obnoveno pouze v původním klubu. Jedinou výjimkou je předložení potvrzení z původního klubu o tom, že k původnímu klubu nemá opakovaně vstupující člen neuhrazené závazky především z titulu členských příspěvků a dalších prokazatelných nákladů klubu. V případě vstupu do jiného klubu se vznikající členství považuje za přestup dle přestupního řádu a nejpozději k okamžiku vzniku členství musí být závazky z tohoto přestupu vyrovnány.

 

Článek IV.
Klubové členství

 1. Spolek, který má zájem stát se členem ČSV, zažádá o členství vyplněním přihlášky vydané Svazem a vyplní veškeré v ní požadované údaje. Samotným podáním přihlášky vyjadřuje závazek dodržovat tyto Stanovy a další Směrnice ČSV od těchto Stanov odvozené a zároveň se zavazuje podřizovat se rozhodnutím orgánů ČSV.
 2. Členství vzniká rozhodnutím výkonné rady Svazu o přijetí za člena. Členství schválené výkonnou radou Svazu podléhá dodatečné ratifikaci valnou hromadou Svazu na jejím nejbližším zasedání. Na členství neratifikované valnou hromadou je pohlíženo jako na členství provizorní, bez členských práv.
 3. Pro potřeby ČSV je na členský spolek pohlíženo jako na členský klub (dále jen klub). Klub ve věci všech záležitostí ve vztahu k ČSV jedná prostřednictvím statutárního zástupce a prostřednictvím klubového emailu. Klubový email uvádí klub při registraci v přihlášce a je jeho povinností dbát na jeho aktuálnost/platnost. Komunikace prostřednictvím klubového mailu se považuje za úkony statutárního zástupce. Zástupce musí být členem daného klubu a musí být starší 18 let.
 4. Na návrh členského klubu lze veškerá práva, závazky, pohledávky a klubové příslušnosti fyzických osob převést na jiný klub. S převodem klubu musí prostřednictvím statutárních zástupců vyjádřit souhlas oba spolky a převod klubu podléhá shodnému registračnímu procesu jako vznik klubového členství. Převodem zaniká členství původního členského spolku a vzniká členství jiného spolku, případně toto splývá s členstvím existujícího klubu.

 

Článek V.
Individuální členství 

 1. Fyzická osoba (dále jednotlivec), který má zájem stát se členem ČSV, zažádá o toto žádostí o vydání sportovního průkazu na tiskopisu schváleném Svazem. Podáním žádosti fyzická osoba přijímá závazek dodržovat Stanovy a další normy ČSV a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČSV.
 2. Členství vzniká vydáním sportovního průkazu, což nahrazuje rozhodnutí výkonné rady Svazu o přijetí za člena.
 3. Jednotlivec si při vzniku členství v ČSV může zvolit zařazení do některého z členských klubů. Podmínkou zařazení do členského klubu je souhlas daného klubu, resp. jeho zástupce.
 4. Nezvolí-li si jednotlivec při vzniku členství v ČSV zařazení do členského klubu, bude jeho členství vedeno jako individuální (mimoklubové). Držitel individuálního členství nemá rozhodující hlas na valné hromadě.
 5. Jednotlivec smí za podmínek daných dalšími směrnicemi, zejména přestupním řádem měnit klub, do něhož chce být zařazen, případně měnit klub a mimoklubové členství (přestupovat).
 6. Individuální členství bez klubové příslušnosti nepovoluje start závodníka na soutěži družstev, reprezentačních startech a zastávání funkce ve vedoucích orgánech svazu.

 

Článek VI.
Práva a povinnosti členů ČSV

 1. Rozsah členských práv je dán druhem členství.
 2. Členská práva a povinnosti, která přísluší všem členům:
  1. podílet se, podle svých schopností, na činnosti Svazu,
  2. účastnit se soutěží pořádaných ČSV, není-li toto právo omezeno jinou směrnicí nebo rozhodnutím,
  3. být informován o činnosti Svazu,
  4. podávat návrhy orgánům Svazu a obracet se na ně s připomínkami
  5. ukončit své členství a vystoupit z ČSV,
  6. dodržovat Stanovy, ostatní vnitřní předpisy Svazu a rozhodnutí příslušných orgánů Svazu,
  7. řídit se při výkonu sportovní činnosti předpisy a pravidly, které upravují výkon vzpírání, včetně antidopingových pravidel, a které jsou vydány ČSV, Českým olympijským výborem popřípadě mezinárodními organizacemi IWF, EWF a dalších, kterých je Svaz členem
  8. řádně hradit stanovené finanční poplatky a další finanční náležitosti, vyplývající z rozhodnutí orgánů Svazu a vnitřních předpisů Svazu,
  9. dodržovat zásady sportovní etikety a fair play,
  10. nepoškozovat navenek dobré jméno Svazu.
 3. Členská práva a povinnosti, která přísluší jen klubům:
  1. vyslat svého delegáta s hlasem rozhodujícím na Valnou hromadu ČSV,
  2. registrovat své klubové členy a současně oznamovat Svazu bezodkladně změny v členské základně,
  3. navrhovat své zástupce do orgánů Svazu.
 4. Členská práva, která přísluší jen jednotlivcům – individuální členství bez klubové příslušnosti:
  1. být delegátem klubu na valné hromadě ČSV, pokud ho k tomu některý z klubů delegoval na základě ověřené plné moci

 

Článek VII.

Zánik členství

 1. Členství v ČSV zaniká:
  1. vyloučením člena pro vážné porušení Stanov nebo jiných směrnic po přechozím návrhu disciplinární komise.
  2. vystoupením člena, a to vždy k okamžiku doručení písemné žádosti na adresu sídla spolku Českého svazu vzpírání. Zánik členství je schválen, pokud člen má vyřešené všechny závazky vůči ČSV.
  3. ztrátou kontaktu, tedy z časových důvodů, když fyzická osoba ztratí kontakt se Svazem, minimálně na 5 po sobě jdoucích kalendářní let, tedy neplatí členské příspěvky Svazu ani mateřskému oddílu, neúčastní se života v mateřském klubu a nemá zaplacenou svazovou licenci,
  4. zánikem člena – úmrtím fyzické osoby či zánikem klubu bez nástupce, nebo zánikem Svazu bez právního nástupce.
 2. Vyloučený člen (fyzická osoba, právnická osoba) se může proti rozhodnutí VR odvolat k VH ČSV, která s konečnou platností rozhodne. Do té doby zůstává členem Svazu s pozastaveným členstvím.
 3. V případě zániku členství klubu v ČSV nezanikají vzájemné závazky vůči ČSV a členským klubům.

 

Článek VIII.
Orgány ČSV

 1. Orgány Svazu jsou:
  1. Valná hromada (dále jen „VH“)
  2. Výkonná rada (dále jen „VR“)
  3. Kontrolní komise (dále jen „KK“)
  4. Disciplinární komise (dále jen „DK“)
 2. Pro rozhodování veškerých případů týkajících se porušení dopingových pravidel bude rozhodovat jediný orgán - Národní rozhodčí soud pro sport.
 3. Spory mezi členy (oddíly-kluby, fyzickými osobami) a ČSV o placení členských poplatků, spory vzniklé z různých smluv mezi právnickými osobami a sportovci apod. řeší DK ČSV jmenovaná pro tyto účely Výkonnou radou ČSV

 

Článek IX.
Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSV. Tvoří ji vždy nejvýše jeden delegát oddílu (klubu) resp. právnických osob, které jsou členy ČSV dle článku III odst. 3. písm. a). Každý jeden delegát má 1 hlas. Rozhodnutí VH jsou závazná a konečná, nelze se proti nim odvolat. Držitel individuálního členství nemá rozhodující hlas.
 2. Valnou hromadu svolává VR nejméně jedenkrát za rok. Den, místo konání a program zasedání oznámí VR členům Svazu písemně nejméně 1 měsíc před zasedáním VH. Za písemné oznámení se považuje i doručení na emailovou adresu uvedenou klubem.
 3. Valnou hromadu řídí předseda Svazu, popřípadě jím pověřený člen VR.
 4. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech delegátů s platným hlasem. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina zástupců s právem hlasovat, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců.
 5. Členové VR pokud nejsou delegáty, mají vždy hlas poradní a mají právo se vyjádřit k projednávaným věcem. Členové Svazu, kteří jsou přítomni pouze jako hosté, mají nanejvýš hlas poradní, pokud jim bude VH přiznán.
 6. K přijetí usnesení je nutná prostá většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem, delegátů oddílů/klubů/PO (dále jen Delegát), přičemž každý Delegát má 1(slovy jeden) hlas. K přijetí usnesení k bodům písmen c, e, a f, čl. X., těchto Stanov je nutná nejméně dvoutřetinová většina hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.
 7. Vyhotovení zápisu ze zasedání VH svazu zajišťuje VR v termínech dle jednacího řádu.

 

Článek X.
Pravomoci valné hromady

 1. Valná hromada:
  1. schvaluje Stanovy ČSV a jejich případné změny. Rozhodnutí o umístění sídla ČSV na konkrétní adrese v rámci obce, která je sídlem ČSV přísluší Výkonné radě ČSV
  2. projednává zprávu o činnosti VR za uplynulé období, zaměření hlavních směrů činnosti na příští období, schvaluje výsledky hospodaření a jeho návrh na příští období.
  3. volí VR ČSV. Schvaluje kooptaci člena VR ČSV. Volí předsedu KK. Volba je vždy tajná.
  4. rozhoduje o udělení čestného členství v ČSV.
  5. s konečnou platností rozhoduje o vyloučení členů Svazu, pokud tito byli k vyloučení navrženi VR a podali řádně a včas odvolání; projednává a schvaluje změnu názvu Svazu, s konečnou platností rozhoduje o případném zrušení Svazu a stanovuje způsob zrušení.
  6. rozhoduje o výši registračních a licenčních poplatků oddílů-klubů (právnických osob) a fyzických osob.
  7. schvaluje zástupce Svazu do mezinárodních organizací (IWF, EWF) a jmenuje zástupce Svazu do ČOV.
  8. Bere na vědomí osobu předsedy Disciplinární komise jmenovaného VR
  9. Schvaluje systém soutěží ČSV
 2. Určitá rozhodnutí VH lze dle jednacího řádu učinit emailovým hlasováním (per rollam). Pouze rozhodnutí dle odst. 1 písm. c) tohoto článku Stanov emailovým hlasováním přijmout nelze.
 3. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada ČSV, jestliže o to písemně VR ČSV požádá dvoutřetinová většina oddílů-klubů (právnických osob) nebo rozhodne Výkonná rada svým usnesením. VR je povinna svolat Mimořádnou VH svazu do dvou (2) měsíců od vzniku potřeby. Mimořádná VH má všechna práva rozhodovat o všech záležitostech jako řádná VH ČSV.

 

Článek XI.
Výkonná rada

 1. VR ČSV je výkonným orgánem svazu, který řídí činnost svazu v souladu se zákony ČR a Stanovami ČSV. Veškerou činnost směřuje ku prospěchu ČSV a vzpírání.
 2. Členy VR ČSV volí VH Svazu na dobu čtyř let. VR je složena z předsedy, místopředsedy a 7 členů - předsedů komisí a to: reprezentační, mezinárodní, sportovní, rozhodčích, hospodářské, organizačně právní a mládeže.
 3. Členové VR jsou povinni vykonávat svoji volenou funkci ku prospěchu Svazu a s ohledem na jeho zájmy. Jsou povinni účastnit se jednání a aktivně se podílet na její činnosti. Mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce. Pokud se některý ze členů VR nezúčastní nejméně třetiny jejích zasedání v průběhu kalendářního roku, je to důvodem k podání návrhu Valné hromadě ČSV na jeho výměnu.
 4. Schůze VR svolává předseda VR ČSV a to podle potřeby a nejméně 6 x v kalendářním roce. Schůze VR musí být svolána vždy, požádá - li o to nadpoloviční většina jejich členů.
 5. V případě, že některý člen ukončí svou činnost ve VR, navrhne předseda kooptaci nového člena, a to z návrhů oddílů nebo členů VR.
 6. VR svazu je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů VR. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VR.
 7. VR je oprávněna podle potřeby zvát na své zasedání členy dalších orgánů ČSV či jiné osoby a to jako hosty s právem poradního hlasu.
 8. Za Spolek jedná a navenek jej zastupuje předseda a místopředseda, kteří jsou zvoleni VH a generální sekretář, který je jmenován VR spolku, a to každý z nich samostatně ve všech záležitostech. Za spolek jedná tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.

 

Článek XII.
Pravomoci výkonné rady

 1. VR rozhoduje o všech záležitostech Svazu, které nejsou svěřeny do rozhodování VH, nebo které si VH k rozhodnutí nevyhradila.
 2. VR je nejvyšším organem ČSV v době mezi konáním Valných hromad. Rozhoduje s konečnou platností o všech otázkách, které nejsou výlučně jen v kompetenci VH ČSV, nebo o kterých se nelze k VH odvolat.
 3. VR ČSV především:
  1. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Svazu,
  2. svolává řádnou i mimořádnou Valnou hromadu,
  3. oznamuje členům ČSV den, místo konání a program Valné hromady. Vyhotovuje z jednání zápis.
  4. řídí mezinárodní oblast Svazu, schvaluje zařazení sportovců do reprezentace ČR včetně nominací na mezinárodní soutěže.
  5. organizuje a řídí mistrovské soutěže v ČR, včetně mezinárodních, s možností delegování svých pravomocí na jiné subjekty.
  6. schvaluje směrnice pro řízení sportovní a jiné činnosti v ČSV a smlouvy sponzorské, obchodní a jiné.
  7. uděluje licence sportovcům pro starty v zahraničí a zahraničním sportovcům pro starty v soutěžích ČSV.
  8. schvaluje zřízení Sportovního centra mládeže (dále jen SCM), jmenuje jeho vedoucího trenéra a kontroluje veškeré další činnosti, spojené s SCM.
  9. schvaluje reprezentační trenéry a jejich asistenty, včetně jejich odměn.
  10. jmenuje do funkce a odvolává z funkce generálního sekretáře Svazu, popřípadě další funkcionáře.
  11. hospodaří s finančními prostředky Svazu. Řídí se obecně platnými právními předpisy ČR, včetně směrnic a pokynů Národní sportovní agentury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR a jiných střešních organizací

 

Článek XIII.
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Svazu.
 2. Kontrolní komise má 3 členy. Předseda je volen VH. Další 2 členy jmenuje předseda komise.
 3. Komise kontroluje hospodaření ČSV s majetkem a přidělenými finančními prostředky. Má právo nahlížet do příslušných dokumentů ČSV a zjistí-li nedostatky, má povinnost upozornit na ně VR a požadovat vysvětlení a opatření. Komise předkládá VH revizní zprávu.
 4. Komise má právo dohlížet, jsou-li záležitosti svazu řádně vedeny a je-li jeho činnost vykonávána v souladu se Stanovami ČSV, vnitřními předpisy ČSV a právními předpisy České republiky.
 5. Komise ve stejném rozsahu, v jakém provádí kontrolu hospodaření ČSV, provádí i kontrolu krajských svazů (KS). Při kontrole KS přísluší komisi shodné pravomoci jako při kontrole ČSV a KS mají povinnost poskytnout kontrolní komisi potřebnou součinnost.
 6. Má pravomoc kontrolovat účelnost využití případných účelových dotací, poskytovaných ČSV jeho KS a oddílům - klubům.

 

Článek XIV.
Disciplinární komise

 1. Disciplinární komise je nezávislým orgánem Svazu.
 2. Disciplinární komise má nejméně 2 členy. Předseda je jmenován VR. Další členy jmenuje předseda komise.
 3. Komise rozhoduje, po projednání na základě písemného podání, o všech disciplinárních proviněních v rámci ČSV, kterých se dopustili členové ČSV, jednotlivci, družstva či oddíly - kluby. Řídí se při tom Disciplinárním řádem ČSV.
 4. V případě porušení dopingových pravidel člena ČSV podléhá tento přestupek Národnímu rozhodčímu soudu pro sport.
 5. ČSV neustavuje vlastní rozhodčí komisi. Členové ČSV mají právo se, v odůvodněných případech, obracet s dovoláním na Národní rozhodčí soud pro sport, který bude, v rámci svého Statutu, rozhodovat zejména v případech sporů za porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a dále spory mezi členy (oddíly-kluby, fyzickými osobami) a ČSV o placení členských poplatků, spory vzniklé z různých smluv mezi právnickými osobami a sportovci apod. 

 

Článek XV.
Krajské svazy ČSV

 1. Krajské svazy ČSV (dále jen „KS“) mohou být založeny jako pobočné spolky ČSV, a to buď na základě principu územního členění ČR nebo v závislosti na potřebě řízení krajských/oblastních sportovních soutěží ČSV.
 2. Název KS musí obsahovat text: „Krajský svaz ČSV.“
 3. Sídla KS stanoví v rozhodnutí o jejich založení Výkonná rada ČSV, a to v rozsahu určení názvu obce. Rozhodnutí o umístění sídla na konkrétní adrese v rámci takto stanovené obce přísluší předsednictvu KS.
 4. ČSV neručí za závazky a dluhy KS.
 5. O založení a zrušení KS rozhoduje Výkonná rada ČSV. O zrušení KS může Výkonná rada ČSV rozhodnout z důvodu nečinnosti KS, porušování těchto stanov, vnitřních předpisů, Směrnic a rozhodnutí orgánů ČSV ze strany KS, případně z jiného závažného důvodu. V případě zrušení KS proběhne jeho likvidace. Likvidátora jmenuje Výkonná rada ČSV. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům, tj. může být nabídnut právnické osobě s účelem obdobným účelu KS s tím, že přednostně bude nabídnut ČSV nebo jinému KS
 6. KS vytváří podmínky pro provozování vzpírání v příslušném kraji (oblasti) ve své územní působnosti, přičemž zejména:
  1. zabezpečuje rozvoj vzpírání na svém území,
  2. organizuje a zajišťuje soutěže ve vzpírání,
  3. v součinnosti s orgány krajské samosprávy a státní správy se podílí na zabezpečování finanční podpory vzpírání na svém území.
 7. KS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.
 8. Členem KS se mohou stát za podmínek dle těchto stanov sportovní kluby/oddíly ustavené jako samostatné právnické osoby provozující sportovní činnost v oblasti vzpírání v místě územní působnosti KS.
 9. O přijetí a vyloučení člena KS rozhoduje předsednictvo KS s tím, že může svým vnitřním předpisem stanovit bližší podmínky pro přijímání členů. V případě vyloučení člena KS je odvolacím orgánem valná hromada KS.
 10. Členství v KS nezakládá právo na členství v ČSV

 

Článek XVI.
Orgány KS

 1. Orgány KS jsou:
  1. valná hromada jako orgán nevyšší
  2. předsednictvo jako orgán statutární

 

Článek XVII.
Valná hromada KS

 1. Valná hromada KS je nejvyšším orgánem KS a schází se nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předsednictvo KS.
 2. Na valnou hromadu vysílají po jednom zástupci s hlasem rozhodujícím všechny členské kluby/oddíly.
 3. Mimořádnou valnou hromadu svolá předsednictvo, pokud to sám považuje ze nezbytné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina členských klubů/oddílů.
 4. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech zástupců s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina zástupců s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců.
 5. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje vzpírání v kraji/oblasti a o činnosti předsednictva,
  2. schvaluje rozpočet, výsledky hospodaření a plán činnosti KS,
  3. rozhoduje o způsobu hospodaření s vlastním majetkem KS,
  4. volí předsednictvo KS.

 

Článek XVIII.
Předsednictvo KS

 1. Kolektivním statutárním orgánem KS je předsednictvo KS. Předsednictvo tvoří předseda a dva místopředsedové. Každý člen předsednictva je oprávněn zastupovat KS samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady KS.
 2. Osoby oprávněné zastupovat KS podepisují za KS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu KS připojí svůj podpis.
 3. Předsednictvo současně zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, vlastní provoz KS a činnost KS mezi konáními valné hromady a výkon všech pravomocí KS. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jiných orgánů KS.
 4. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté.

 

Článek XIX.
Hospodaření Svazu

 1. ČSV hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR, těmito Stanovami a dalšími předpisy a Směrnicemi ČSV.
 2. Zdroje majetku ČSV jsou: dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, příjmy z reklamní a sponzorské činnosti, dary, příjmy z pronájmů, poplatky z akcí ve vzpírání prováděných pověřenými subjekty, z poplatků za registrace a licence oddílů a členů a další obchodní aktivity spojené se sportovní a trenérskou činností.
 3. V souladu s finančními a hospodářskými směrnicemi může ČSV, po projednání a schválení ve VH, převádět svůj majetek do vlastnictví oddílů-klubů registrovaných v ČSV a sdružovat se s jinými subjekty, i jednotlivci, s cílem jeho navýšení.
 4. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem schváleným VH ČSV na 1 rok.

 

Článek XX.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČSV dne 17.11.2022 a okamžikem schválení nabývají účinnosti. Plně pak nahrazují předchozí stanovy ve znění jejich případných novel.
 2. Výklad Stanov provádí Výkonná rada ČSV.


 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

1. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - výsledky

16.03.2024 Hits:432 ČSV

Muži: termín: 16. 3. 2024, místo: Meziboří, Holešov, ZlínŽeny: termín: A + C sk. - 17. 3. 2024, B - ...

1. kolo 3. ligy mužů 2023 - výsledky

23.03.2024 Hits:263 ČSV

Termín: 23. 3. 2024, místo: TJ Nová Role, UF Olomouc, TAK Hellas Brno

1. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - výsledky

06.04.2024 Hits:207 ČSV

Termín: 6. 4. 2024, místo: Rotava, Havířov, Nový Hrozenkov

MČR Masters 2024 - dodatek

02.04.2024 Hits:202 Masters

Termín: 27. - 28. 4. 2024, místo: TJ Sokol Vyšehrad

České vzpírání – tabulky 21. století (1) - Mladší žačky a žáci

01.04.2024 Hits:171 Publikace

Původně jsem se chystal vydat tento obrovský přehled zejména proto, abychom byli s to shrnout v...

Zemřel Mgr. Zdeněk Petrák

23.03.2024 Hits:156 Informace

(*1939 – †2024)

World Cup IWF

23.03.2024 Hits:142 IWF

Za osm dní začne největší vzpěračský podnik posledních let WORLD CUP IWF v Thajsku (Pukhet). Je...

České vzpírání – tabulky 21. století (2) - Starší žačky a žáci

02.04.2024 Hits:138 Publikace

Přiznám, mile mne překvapil váš zájem o tabulky mladších žáků… tak rychle přicházím s obdobnými...

Aktualizace kalendáře 2024

26.03.2024 Hits:138 Rozpisy soutěží

V příloze naleznete aktualizovaný kalendář. Došlo k posunu valné hromady ČSV z 11.5. na 8.5. (svátek...

2. kolo ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:131 Rozpisy soutěží

Junioři - termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5Juniorky - t...

Reprezentace v Nymburce

21.03.2024 Hits:131 Informace

Části reprezentačních kolektivů do 17, 20, 23, žen a mužů jsou pod vedením  vedoucího  rep...

Blíží se mistrovství Masters

29.03.2024 Hits:127 Masters

Ve dnech 27. – 28. 4. 2024 se bude konat 45. mistrovství České republiky veteránů (Masters). První š...

Mistrovství Evropy 2024 Norsko Haugesund

03.04.2024 Hits:126 Masters

Dne 15. – 23.6.2024 proběhne Mistrovství Evropy v Norském Haugesund. Celkem se tohoto šampionát...

Naši v zahraničí

21.03.2024 Hits:124 Ostatní

Dne 16. 3. 2024 se v Německu konalo další kolo I. Bundesligy. V dresu TB 03 RODING (732,8 ...

Rozpisy a dodatek 1. kola ligy ml. a st. žáků 2024

26.03.2024 Hits:121 Rozpisy soutěží

Termín: 6. 4. 2024, místo: Rotava, Havířov, Nový Hrozenkov

České vzpírání – tabulky 21. století (5) - Ženy a muži 21 - 23 letí

06.04.2024 Hits:120 Publikace

Tato věková kategorie se u nás netěší velkému zájmu, nemá dokonce ani jednorázové mistrovství ČR dru...

Grand Prix IWF Pukhet

01.04.2024 Hits:116 IWF

Blíží se World Cup IWF

21.03.2024 Hits:114 IWF

IWF zveřejnila redukovanou startovní listinu na WORLD CUP IWF, který proběhne v termínu 31. 3. ...

Startovní listiny k ME Masters 2024

08.04.2024 Hits:108 Masters

Ke startu na evropském šampionátu Masters se přihlásilo 379 mužů a 217 žen. Celkem 596 startujících...

Ze zasedání Výkonné rady IWF

30.03.2024 Hits:103 IWF

Mistrovství světa se v roce 2027 bude konat v Arménii a v roce 2028 Venezuele Po rozhodnutí výkonné...

2. kolo 1. ligy mužů a žen 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 20. - 21. 4. 2024, místo: Třinec / Ostrava

České vzpírání – tabulky 21. století (3) - Mladší juniorky a junioři

05.04.2024 Hits:94 Publikace

Souhrnné žákovské rankingy už jsou na světě, ještě před 2. kolem žákovské ligy družstev. Je ovšem tř...

2. kolo ligy juniorek 2024 - výsledky

14.04.2024 Hits:9 ČSV

Termín: 14. 4. 2024, místo: TJ S. JS Zlín 5

2. kolo ligy juniorů 2024 - výsledky

14.04.2024 Hits:40 ČSV

Termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5

Ohlédnutí za Grand Prix IWF

12.04.2024 Hits:54 IWF

Skončilo dlouhé kvalifikační období pro olympijské hry v Paříži. Vyznačovalo se počtem povinnýc...

Náš kamarád slaví

11.04.2024 Hits:72 Informace

PhDr. Rudolf Drmola je velký příznivec vzpírání, velice vzdělaný muž řady profesí a i přes letitý zd...

Grand Prix skončila

11.04.2024 Hits:73 IWF

M HK +109 kg Skončila poslední kvalifikační soutěž na OH  2024, které se budou konat za zhruba...

Li Wenwen znovu dominuje

10.04.2024 Hits:73 IWF

Startovní listiny k ME Masters 2024

08.04.2024 Hits:108 Masters

Ke startu na evropském šampionátu Masters se přihlásilo 379 mužů a 217 žen. Celkem 596 startujících...

1. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - výsledky

06.04.2024 Hits:207 ČSV

Termín: 6. 4. 2024, místo: Rotava, Havířov, Nový Hrozenkov

České vzpírání – tabulky 21. století (5) - Ženy a muži 21 - 23 letí

06.04.2024 Hits:120 Publikace

Tato věková kategorie se u nás netěší velkému zájmu, nemá dokonce ani jednorázové mistrovství ČR dru...

České vzpírání – tabulky 21. století (4) - Starší juniorky a junioři

06.04.2024 Hits:82 Publikace

Tohle už je čtvrtá bilance století a sledujete-li vývoj některých jednotlivců, snadno shledáte, jak ...

2. kolo 1. ligy mužů a žen 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 20. - 21. 4. 2024, místo: Třinec / Ostrava

2. kolo ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:131 Rozpisy soutěží

Junioři - termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5Juniorky - t...

České vzpírání – tabulky 21. století (3) - Mladší juniorky a junioři

05.04.2024 Hits:94 Publikace

Souhrnné žákovské rankingy už jsou na světě, ještě před 2. kolem žákovské ligy družstev. Je ovšem tř...

Stanislav Janál (*1935 – †2024)

04.04.2024 Hits:93 Informace

Dne 25. 3. 2024 zemřel Mistr sportu Stanislav Janál.

Nová Směrnice o poskytování příspěvků

04.04.2024 Hits:80 Směrnice

Dokončili jsme na VR novou směrnici o náhradách za cestovní výdaje.

Mistrovství Evropy 2024 Norsko Haugesund

03.04.2024 Hits:126 Masters

Dne 15. – 23.6.2024 proběhne Mistrovství Evropy v Norském Haugesund. Celkem se tohoto šampionát...

České vzpírání – tabulky 21. století (2) - Starší žačky a žáci

02.04.2024 Hits:138 Publikace

Přiznám, mile mne překvapil váš zájem o tabulky mladších žáků… tak rychle přicházím s obdobnými...

MČR Masters 2024 - dodatek

02.04.2024 Hits:202 Masters

Termín: 27. - 28. 4. 2024, místo: TJ Sokol Vyšehrad

České vzpírání – tabulky 21. století (1) - Mladší žačky a žáci

01.04.2024 Hits:171 Publikace

Původně jsem se chystal vydat tento obrovský přehled zejména proto, abychom byli s to shrnout v...