Český svaz vzpírání
 

Zápis z jednání Valné hromady Českého svazu vzpírání

konané dne 11. května 2019 v Praze
 
Přítomni: dle prezenční listiny
 1. Zahájení
  Jednání zahájil a řídil místopředseda ČSV ing. Ralf Kohout. Přivítal všechny přítomné a dal hlasovat o navrženém programu jednání. Program byl přijat téměř jednomyslně, jeden hlasující se zdržel. Jednomyslně bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení R. Kohout, P. Krol a D. Kolář.
 2. Volba komisí mandátové, návrhové a volební, schválení Jednacího řádu
  Do mandátové komise byli navrženi M. Jílek, J. Kuba a L. Bečvář. Mandátová komise byla zvolena jednomyslně.
  Pro komisi návrhovou byli navrženi K. Duspiva, L. Pasztor a D. Kovač. Návrhová komise byla zvolena jednomyslně.
  Do komise volební byli navrženi D. Kolář, P. Radouš a R. Kozel. Pouze jeden delegát se zdržel hlasování, volební komise byla zvolena téměř jednomyslně.
  Předložený Jednací řád byl schválen jednomyslně.
 3. Zpráva o činnosti ČSV za období od minulé Valné hromady 18.4.2018
  Zprávu přednesl předseda svazu P. Krol. Ve svém obsažném sdělení se zaměřil na činnost Výkonné rady se všemi jejími klady i zápory, zdůraznil dobré výsledky v reprezentaci České republiky na vrcholných evropských a světových soutěžích, kde naši nejlepší reprezentanti k devíti medailím z let 2015-2017 přidali dalších šestnáct medailí včetně bronzu F. Poláka na OH mládeže v Argentině, ocenil dobré hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu, zastavil se u aktiv a pasiv v činnosti SCM, podrobně zhodnotil práci všech svazových komisí. Poukázal na nikdy nekončící boj s dopingem s aktuální nutností respektovat požadavky systému ADAMS a zamyslil se nad další olympijskou perspektivou vzpírání. Poděkoval dr. Drmolovi za dlouhotrvající statistickou činnost na vysoké úrovni. V neposlední řadě seznámil přítomné s kandidaturou stávající Výkonné rady pro nadcházející nové čtyřleté volební období.
 4. Zpráva o hospodaření
  Zprávu přednesl hospodář ČSV Z. Eret. Konstatoval vyrovnanost příjmů a výdajů, zdůraznil přetrvávající obtíže při krytí průběžných nákladů, když státní dotace jsou k dispozici postupně dle jednotlivých dotačních programů teprve v dubnu či květnu příslušného kalendářního roku. Zmínil náročnost zpracovávání žádostí o státní dotace v situaci, kdy MŠMT ČR kontinuálně mění a upravuje dotační metodiku.
 5. Zpráva Kontrolní a revizní komise ČSV
  Stručnou zprávu přednesl předseda KRKu T. Knobloch, když prohlásil, že v hospodaření svazu nebyly shledány závažné nedostatky. Svaz nakládal s obdrženými finančními prostředky transparentně a hospodárně.
 6. Zpráva o činnosti Sportovních center mládeže
  Zprávu přednesl vedoucí trenér SCM R. Kozel. Ocenil průběžnou spolupráci s Komisí mládeže a novou možnost operativního zařazování vybraných talentů do SCM včetně jejich eventuálního přeřazení do skupiny A s vyšší finanční podporou. Se všemi dotčenými oddíly jakož i s úvazkovými trenéry jsou uzavřeny nezbytné smlouvy o činnosti SCM.
  V roce 2018 bylo do SCM zařazeno 56 vzpěračů v I. pololetí a 54 vzpěračů ve II. pololetí.
 7. Diskuze
  K. Duspiva (VR) – dokončuje se práce na zapisování členské základny pro Rejstřík sportů, stále nejsou k dispozici nezbytné údaje od většiny oddílů a klubů. Zápis do Rejstříku musí být proveden do 30. 6. 2019, ve druhém pololetí 2019 budou údaje všech sportovních svazů konfrontovány s Centrálním rejstříkem obyvatel ČR.
  Letošní školení na trenéry licence B proběhne 5.-7.7. a 6.-8.9.19 v Holešově (specializace) a v září 19 na Vyšší odborné škole ČUS (obecná část).
  T. Králová (Olymp Praha) - odborná úroveň některých lektorů na VOŠ ČUS při výuce obecných předmětů je velmi nízká, škola nesplňuje akreditační standardy MŠMT. Bylo by vhodné využívat služeb FSS MU v Brně nebo FTVS UK v Praze.
  A. Kocur (Nová Role) – doklady o vynaložených nákladech jsou nedostatečně vypovídající, položky jednotlivých výdajů by měly být konkrétnější, aby nezavdávaly příčiny ke zpochybňování hospodaření.
  S. Rychnavský (SKV Sokolov) – úspěch D. Oračka na MSJ v Las Vegas otevřel dveře do České televize a naše vzpírání se tak po velmi dlouhé době opět pozitivně zviditelnilo.
  J. Thér (CWG Bohumín) – být aktivní k masmediím je nezbytné již na oddílové úrovni. Vzorem nám může být mediální praxe v crossfitu.
 8. Zpráva mandátové a volební komise
  Předseda mandátové komise J. Jílek oznámil, že jsou přítomni delegáti z 32 oddílů, což znamená 84% účast. VH je usnášeníschopná včetně voleb nové Výkonné rady a Kontrolní komise. Nebyli přítomni zástupci Kopřivnice, DDM Valašské Meziříčí, Příbora, Sokola Plzeň 1, Karolinky a Ludgeřovic.
  Předseda volební komise D. Kolář oznámil, že kandidáti T. Králová (Komise mládeže) a S. Rychnavský (Komise organizačně-právní) odstupují z voleb. K předloženému Volebnímu řádu byla pouze jedna připomínka T. Králové k bodu 7. Připomínka byla zapracována.
 9. Volby nové Výkonné rady a Kontrolní komise ČSV
  Po úvodní instruktáži ke způsobu práce s volebními lístky Valná hromada přistoupila k vlastním volbám.
  Volba předsedy – zvolen byl P. Krol většinou 16 hlasů, protikandidát D. Kovač dostal 14 hlasů a oznámil kandidaturu na předsedu komise organizačně-právní.
  Volba místopředsedy – zvolen byl L. Ambrož se 14 hlasy, D. Klimša získal 11 hlasů a R. Kohout 5 hlasů.
  Volba předsedů komisí - zvoleni byli E. Brzoska (komise mládeže) 30 hlasů, D. Kolář (soutěžní komise) 30 hlasů, L. Pasztor (zahraniční komise) 29 hlasů, P. Ivanič (reprezentační komise) 29 hlasů, J. Jílek (komise rozhodčích) 27 hlasů, Z. Eret (hospodářská komise) 19 hlasů, D. Kovač (komise organizačně-právní) 18 hlasů, T. Knobloch (kontrolní komise) 29 hlasů.
 10. Návrh a přijetí usnesení
  Předseda návrhové komise K. Duspiva seznámil přítomné s návrhem usnesení VH, který byl jednomyslně přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
 11. Závěr Valné hromady
  Jednání VH uzavřel opětovný předseda ČSV P. Krol, když poděkoval všem přítomným za aktivní účast s přáním dalšího úspěšného volebního období 2019-2023.
V Praze 11. května 2019
Zapsal: K. Duspiva

 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

3. kolo 3. ligy mužů 2023 - výsledky, komentář

05.11.2023 Hits:295 ČSV

Termín: 4.11.2023, místo: Start Plzeň, Havířov, Holešov

MČR mladších žáků 2023 - dodatek rozpisu

01.11.2023 Hits:172 Rozpisy soutěží

Termín: 18.11.2023, místo: Holešov

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:170 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:160 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

51. Challenge „210“ 2023

31.10.2023 Hits:156 Ostatní

Poslední říjnový víkend se tradičně uskutečnil ve švýcarském Tramelanu  51. CHALLENGE „210“ jeh...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:154 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:148 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:134 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:131 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

Naši v zahraničí

06.11.2023 Hits:118 Ostatní

V sobotu se soutěžilo v I. a II. Bundeslize v Německu. V soutěžích nastoupilo še...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:118 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:105 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:99 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:93 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:93 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:90 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:88 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:82 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:80 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:79 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

TOP 12 + memoriál Milana Romana 2023 - odkaz na přímý přenos

30.11.2023 Hits:27 Informace

Termín: 2.12.2023, místo: Havířov

MČR a finále ligy starších žáků 2023

26.11.2023 Hits:134 ČSV

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá

Nadační fond západočeských olympioniků oceňoval sportovní legendy

25.11.2023 Hits:77 Informace

Město Cheb podpořilo neinvestičními příspěvky Nadační fond západočeských olympioniků. Na výročním se...

IWF GRAND PRIX II.

25.11.2023 Hits:90 IWF

Blíží se termín 4. – 12. 12. 2023, ve kterém se bude konat GRAND PRIX II. v Dauhá. Na stránkách...

Ohlédnutí za juniorským mistrovstvím světa do 20 let

25.11.2023 Hits:88 IWF

Startovalo 107 juniorek z 33 států. V bodovém hodnocení zvítězilo domácí Mexiko s 628 body...

Mistrovství světa juniorů skončilo

24.11.2023 Hits:70 IWF

HK +87 kg W V nejtěžší HK přes 87 kg startovalo jen šest závodnic. Zvítězila Wang Ling Chen (T...

Dnes MS juniorů končí

23.11.2023 Hits:80 IWF

HK 87 kg W Ve včerejší HK do 87 kg startovalo pouze sedm závodnic. Zatím výkonnostně nejslabší skup...

Vendula Šafratová sedmá

22.11.2023 Hits:75 IWF

HK 81 kg W Osm závodnic nastoupilo v HK d 81 kg W. Mezi nimi i naše jediná reprezentantka Vend...

Světový šampionát pokračuje

21.11.2023 Hits:67 IWF

HK 76 kg W Startovalo devět závodnic. Zvítězila Quinonez Jimenez (ECU) 234 (104, 130), druhá Ella N...

Finále ligy juniorů 2023 - dodatek rozpisu

21.11.2023 Hits:105 Rozpisy soutěží

Termín: 2.12.2023, místo: TJ Start Plzeň

Jablka nepadají daleko od stromu

20.11.2023 Hits:70 IWF

HK 71 kg W Na MSJ v Mexiku včera pokračovala soutěž HK W71 a M 81 kg. Garcia Gomez Mariana (ME...

Jsme v polovině šampionátu

19.11.2023 Hits:79 IWF

HK 64 kg W Startovalo 20 juniorek. Zvítězila Estep Katahrine Emily (USA) 214 (94, 120) před Kanaďan...

VC Plzně 2023 - výsledky

18.11.2023 Hits:160 Klubové soutěže

Termín: 18.11.2023, místo: TJ Start Plzeň

MČR ml. žáků + Finále ligy ml. žáků 2023 - výsledky, komentář

18.11.2023 Hits:170 ČSV

Termín: 18. 11. 2023, místo: Holešov

Mistrovství světa juniorů do 20 let pokračuje

18.11.2023 Hits:93 IWF

HK do 59 kg W Startovalo dvanáct děvčat. Zvítězila Svitlana Samuliak (UKR) 214 (98, 116) před Jessi...

Komentáře k MSJ 2023

17.11.2023 Hits:93 IWF

HK 45 kg W První soutěží juniorek se stala HK do 45 kg. Startovalo 13 děvčat. Zvítězila zkušená Bek...

Alexandr Džobák na MS J-20 2023

16.11.2023 Hits:118 IWF

V Mexiku začalo mistrovství světa juniorek a juniorů do 20 let. To je letošní poslední světový ...

MS juniorů a juniorek do 20 let 2023 začíná

15.11.2023 Hits:154 IWF

Alexandr Džobák startuje dnes (15.11.) ve 22.00 hodin, Vendula Šafratová 22. 11. v 1.00 hodin, ...

Diplomy z ME Masters 2023

14.11.2023 Hits:99 Masters

K dispozici a vytištění jsou diplomy pro účastníky mistrovství Evropy Masters, které se ko...

Důležitá komunikace týkající se seznamu zakázaných programů WADA 2024

14.11.2023 Hits:82 Reprezentační komise

Vážení sportovci, Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost Seznam zakázaných látek WADA 2024. Důležité ...

VC Holešova 2023 - výsledky

13.11.2023 Hits:131 Klubové soutěže

Termín: 4.11.2023, místo: Holešov

Mistrovství Evropy seniorů 2024 - Časový harmonogram

13.11.2023 Hits:98 Rozpisy soutěží

Termín: 12.-20.2.2024, místo: Sofie, Bulharsko

MČR starších žáků 2023 - dodatek rozpisu

13.11.2023 Hits:148 Rozpisy soutěží

Termín: 25.11.2023, místo: Horní Suchá