Český svaz vzpírání
 

Zápis z jednání Valné hromady Českého svazu vzpírání

konané dne 11. května 2019 v Praze
 
Přítomni: dle prezenční listiny
 1. Zahájení
  Jednání zahájil a řídil místopředseda ČSV ing. Ralf Kohout. Přivítal všechny přítomné a dal hlasovat o navrženém programu jednání. Program byl přijat téměř jednomyslně, jeden hlasující se zdržel. Jednomyslně bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení R. Kohout, P. Krol a D. Kolář.
 2. Volba komisí mandátové, návrhové a volební, schválení Jednacího řádu
  Do mandátové komise byli navrženi M. Jílek, J. Kuba a L. Bečvář. Mandátová komise byla zvolena jednomyslně.
  Pro komisi návrhovou byli navrženi K. Duspiva, L. Pasztor a D. Kovač. Návrhová komise byla zvolena jednomyslně.
  Do komise volební byli navrženi D. Kolář, P. Radouš a R. Kozel. Pouze jeden delegát se zdržel hlasování, volební komise byla zvolena téměř jednomyslně.
  Předložený Jednací řád byl schválen jednomyslně.
 3. Zpráva o činnosti ČSV za období od minulé Valné hromady 18.4.2018
  Zprávu přednesl předseda svazu P. Krol. Ve svém obsažném sdělení se zaměřil na činnost Výkonné rady se všemi jejími klady i zápory, zdůraznil dobré výsledky v reprezentaci České republiky na vrcholných evropských a světových soutěžích, kde naši nejlepší reprezentanti k devíti medailím z let 2015-2017 přidali dalších šestnáct medailí včetně bronzu F. Poláka na OH mládeže v Argentině, ocenil dobré hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu, zastavil se u aktiv a pasiv v činnosti SCM, podrobně zhodnotil práci všech svazových komisí. Poukázal na nikdy nekončící boj s dopingem s aktuální nutností respektovat požadavky systému ADAMS a zamyslil se nad další olympijskou perspektivou vzpírání. Poděkoval dr. Drmolovi za dlouhotrvající statistickou činnost na vysoké úrovni. V neposlední řadě seznámil přítomné s kandidaturou stávající Výkonné rady pro nadcházející nové čtyřleté volební období.
 4. Zpráva o hospodaření
  Zprávu přednesl hospodář ČSV Z. Eret. Konstatoval vyrovnanost příjmů a výdajů, zdůraznil přetrvávající obtíže při krytí průběžných nákladů, když státní dotace jsou k dispozici postupně dle jednotlivých dotačních programů teprve v dubnu či květnu příslušného kalendářního roku. Zmínil náročnost zpracovávání žádostí o státní dotace v situaci, kdy MŠMT ČR kontinuálně mění a upravuje dotační metodiku.
 5. Zpráva Kontrolní a revizní komise ČSV
  Stručnou zprávu přednesl předseda KRKu T. Knobloch, když prohlásil, že v hospodaření svazu nebyly shledány závažné nedostatky. Svaz nakládal s obdrženými finančními prostředky transparentně a hospodárně.
 6. Zpráva o činnosti Sportovních center mládeže
  Zprávu přednesl vedoucí trenér SCM R. Kozel. Ocenil průběžnou spolupráci s Komisí mládeže a novou možnost operativního zařazování vybraných talentů do SCM včetně jejich eventuálního přeřazení do skupiny A s vyšší finanční podporou. Se všemi dotčenými oddíly jakož i s úvazkovými trenéry jsou uzavřeny nezbytné smlouvy o činnosti SCM.
  V roce 2018 bylo do SCM zařazeno 56 vzpěračů v I. pololetí a 54 vzpěračů ve II. pololetí.
 7. Diskuze
  K. Duspiva (VR) – dokončuje se práce na zapisování členské základny pro Rejstřík sportů, stále nejsou k dispozici nezbytné údaje od většiny oddílů a klubů. Zápis do Rejstříku musí být proveden do 30. 6. 2019, ve druhém pololetí 2019 budou údaje všech sportovních svazů konfrontovány s Centrálním rejstříkem obyvatel ČR.
  Letošní školení na trenéry licence B proběhne 5.-7.7. a 6.-8.9.19 v Holešově (specializace) a v září 19 na Vyšší odborné škole ČUS (obecná část).
  T. Králová (Olymp Praha) - odborná úroveň některých lektorů na VOŠ ČUS při výuce obecných předmětů je velmi nízká, škola nesplňuje akreditační standardy MŠMT. Bylo by vhodné využívat služeb FSS MU v Brně nebo FTVS UK v Praze.
  A. Kocur (Nová Role) – doklady o vynaložených nákladech jsou nedostatečně vypovídající, položky jednotlivých výdajů by měly být konkrétnější, aby nezavdávaly příčiny ke zpochybňování hospodaření.
  S. Rychnavský (SKV Sokolov) – úspěch D. Oračka na MSJ v Las Vegas otevřel dveře do České televize a naše vzpírání se tak po velmi dlouhé době opět pozitivně zviditelnilo.
  J. Thér (CWG Bohumín) – být aktivní k masmediím je nezbytné již na oddílové úrovni. Vzorem nám může být mediální praxe v crossfitu.
 8. Zpráva mandátové a volební komise
  Předseda mandátové komise J. Jílek oznámil, že jsou přítomni delegáti z 32 oddílů, což znamená 84% účast. VH je usnášeníschopná včetně voleb nové Výkonné rady a Kontrolní komise. Nebyli přítomni zástupci Kopřivnice, DDM Valašské Meziříčí, Příbora, Sokola Plzeň 1, Karolinky a Ludgeřovic.
  Předseda volební komise D. Kolář oznámil, že kandidáti T. Králová (Komise mládeže) a S. Rychnavský (Komise organizačně-právní) odstupují z voleb. K předloženému Volebnímu řádu byla pouze jedna připomínka T. Králové k bodu 7. Připomínka byla zapracována.
 9. Volby nové Výkonné rady a Kontrolní komise ČSV
  Po úvodní instruktáži ke způsobu práce s volebními lístky Valná hromada přistoupila k vlastním volbám.
  Volba předsedy – zvolen byl P. Krol většinou 16 hlasů, protikandidát D. Kovač dostal 14 hlasů a oznámil kandidaturu na předsedu komise organizačně-právní.
  Volba místopředsedy – zvolen byl L. Ambrož se 14 hlasy, D. Klimša získal 11 hlasů a R. Kohout 5 hlasů.
  Volba předsedů komisí - zvoleni byli E. Brzoska (komise mládeže) 30 hlasů, D. Kolář (soutěžní komise) 30 hlasů, L. Pasztor (zahraniční komise) 29 hlasů, P. Ivanič (reprezentační komise) 29 hlasů, J. Jílek (komise rozhodčích) 27 hlasů, Z. Eret (hospodářská komise) 19 hlasů, D. Kovač (komise organizačně-právní) 18 hlasů, T. Knobloch (kontrolní komise) 29 hlasů.
 10. Návrh a přijetí usnesení
  Předseda návrhové komise K. Duspiva seznámil přítomné s návrhem usnesení VH, který byl jednomyslně přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
 11. Závěr Valné hromady
  Jednání VH uzavřel opětovný předseda ČSV P. Krol, když poděkoval všem přítomným za aktivní účast s přáním dalšího úspěšného volebního období 2019-2023.
V Praze 11. května 2019
Zapsal: K. Duspiva

 1. Nejčtenější články
 2. Poslední články

46. Mistrovství ČR Masters 2024 - výsledky

28.04.2024 Hits:944 Masters

Termín: 27. - 28. 4. 2024, místo: Sokolovna TJ Sokol Vyšehrad

2. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - výsledky

05.05.2024 Hits:674 ČSV

Muži: termín: 4.5.2024, místo: TJ Slavoj 1899 Plzeň, UF Olomouc, TAK Hellas BrnoŽeny: termín: A...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024

20.05.2024 Hits:250 ČSV

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

2. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - dodatky rozpisů

25.04.2024 Hits:241 Rozpisy soutěží

Muži: termín: 4.5.2024, místo: TJ Slavoj 1899 Plzeň, UF Olomouc, TAK Hellas BrnoŽeny: termín: A...

Bruno Matykiewicz

25.04.2024 Hits:179 Informace

(*21. 4. 1959 Stonava)

Majstrovstvá SR veteránov 2024

01.05.2024 Hits:171 Masters

Mistrovství Slovenska kategorie Masters se konalo 20. 4. 2024 tradičně v Hlohovci a zúčastnili se ho...

VT reprezentace 15 a 17 letých v Bobrově

25.04.2024 Hits:165 Informace

Naše nejmladší část reprezentace se připravovala v Bobrově na Slovensku od 21 do 25.4. 2024V příprav...

Mistrovství světa mládeže do 17 let

01.05.2024 Hits:158 Informace

Dne 25. 4. 2024 na svých webových stránkách IWF zveřejnila aktualizovanou startovní listinu mistrovs...

Usnesení Valné hromady spolku Český svaz vzpírání

14.05.2024 Hits:156 Valná hromada

konané dne 8. 5. 2024 v Praze

Naši v zahraničí

28.04.2024 Hits:155 Ostatní

V sobotu se v Německu konalo finále I. a II. Oberligy. Ve finále II. ligy startovali naši ...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - dodatek

07.05.2024 Hits:152 Rozpisy soutěží

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

MČR juniorů a juniorek do 17 let 2024 - dodatek rozpisu

12.05.2024 Hits:146 Rozpisy soutěží

Termín: 1.6.2024, místo: Zlín

Olympijský ranking

09.05.2024 Hits:138 IWF

Dne 8. 5. 2024 na svých webových stránkách zveřejnila IWF oficiální OLYMPIC QUALIFICATION RANKING. O...

Víte že (1) …

17.05.2024 Hits:136 Historie

Občas budeme pod značkou "Víte že ..."  publikovat zajímavosti z historie vzpírání. Jediným, k...

Dvojnásobný mistr Evropy zahynul

07.05.2024 Hits:123 Informace

Na Ukrajině při obraně své vlasti zemřel dvojnásobný mistr Evropy z let 2016 a 2017 Oleksandr P...

Mistrovství světa mládeže do 17 let v Limě

15.05.2024 Hits:123 IWF

IWF vydala finální startovní listiny světového šampionátu nejmladší kategorie. Na start se postaví c...

Víte že (2) …

19.05.2024 Hits:110 Informace

Prvním vzpěračem, který překonal hranici 200 kg v tahu, se stal dne 18. 6. 1967 v Sofii Le...

Mistrovství ČR mužů a žen 2024 - dodatek rozpisu

20.05.2024 Hits:108 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 6. 2024, místo: TAK Hellas Brno

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - dodatek

20.05.2024 Hits:101 Rozpisy soutěží

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

VT reprezentace v Bobrově

18.05.2024 Hits:89 Informace

V Bobrově na Slovensku proběhlo závěrečné soustředění před MS U17 v Peru a předposlední VT před ME U...

Zveme Vás na historicky první otevřený dětský tábor

12.05.2024 Hits:86 Informace

Tábor je vhodný pro vzpěrače i nevzpěrače. Účastníci se můžou těšit na táborovou hru, sportovní i sp...

Druhý den na šampionátu v Limě

25.05.2024 Hits:20 IWF

Ve čtvrtek se rozdělily sady dalších čtyř hmotnostních kategorií. Juniorky uzavřeli HK do 49 kg a 55...

České vzpírání - Tabulky 21. století (6) - Masters ženy a muži

23.05.2024 Hits:68 Publikace

Absolutní novinka!! Proč naprostá novinka? Inu, před časem jsem po několika letech práce a nekonečn...

Mistrovství světa juniorů do 17 let zahájeno

23.05.2024 Hits:52 IWF

Včera byly na mistrovství světa juniorů do 17 let v Limě rozdány první sady medailí. V HK ...

Mistrovství světa mládeže do 17 let 2024

21.05.2024 Hits:79 IWF

Zítra začíná MS W17+M17. Nejnovější startovní listina nám představuje 282 startujících, 141 juniorek...

Mistrovství Evropy do 15 a 17 let 2024

20.05.2024 Hits:75 EWF

Finální startovní listina pro mistrovství Evropy v Soluni těch nejmladších, udává ve věkových k...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024

20.05.2024 Hits:250 ČSV

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

2. kolo 3. ligy mužů 2024 - dodatek

20.05.2024 Hits:101 Rozpisy soutěží

Termín: 25. 5. 2024, místo: Rotava, Holešov, Brno - New Park gym

Mistrovství ČR mužů a žen 2024 - dodatek rozpisu

20.05.2024 Hits:108 Rozpisy soutěží

Termín: 8. - 9. 6. 2024, místo: TAK Hellas Brno

Naši v zahraničí

19.05.2024 Hits:68 Ostatní

Dne 19. 5. 2024 se ve Štúrově konalo 2. kolo slovenské extraligy ve vzpírání. Ve vítězném družstvu H...

Velká cena osvobození města Plzně americkou armádou

19.05.2024 Hits:72 Klubové soutěže

Oddíl Slavoj Plzeň 1899 v rámci pořádání 2. kola 2. ligy mužů sk. "A"  a žen sk. "A" ve dnech 4...

Víte že (2) …

19.05.2024 Hits:110 Informace

Prvním vzpěračem, který překonal hranici 200 kg v tahu, se stal dne 18. 6. 1967 v Sofii Le...

VT reprezentace v Bobrově

18.05.2024 Hits:89 Informace

V Bobrově na Slovensku proběhlo závěrečné soustředění před MS U17 v Peru a předposlední VT před ME U...

Víte že (1) …

17.05.2024 Hits:136 Historie

Občas budeme pod značkou "Víte že ..."  publikovat zajímavosti z historie vzpírání. Jediným, k...

Mistrovství světa mládeže do 17 let v Limě

15.05.2024 Hits:123 IWF

IWF vydala finální startovní listiny světového šampionátu nejmladší kategorie. Na start se postaví c...

Usnesení Valné hromady spolku Český svaz vzpírání

14.05.2024 Hits:156 Valná hromada

konané dne 8. 5. 2024 v Praze

Zveme Vás na historicky první otevřený dětský tábor

12.05.2024 Hits:86 Informace

Tábor je vhodný pro vzpěrače i nevzpěrače. Účastníci se můžou těšit na táborovou hru, sportovní i sp...

MČR juniorů a juniorek do 17 let 2024 - dodatek rozpisu

12.05.2024 Hits:146 Rozpisy soutěží

Termín: 1.6.2024, místo: Zlín

Olympijský ranking

09.05.2024 Hits:138 IWF

Dne 8. 5. 2024 na svých webových stránkách zveřejnila IWF oficiální OLYMPIC QUALIFICATION RANKING. O...

Dvojnásobný mistr Evropy zahynul

07.05.2024 Hits:123 Informace

Na Ukrajině při obraně své vlasti zemřel dvojnásobný mistr Evropy z let 2016 a 2017 Oleksandr P...

2. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - dodatek

07.05.2024 Hits:152 Rozpisy soutěží

Termín: 18.5.2024, místo: TJ Chomutov, SKV B. Bohumín, ASK T. Kopřivnice

2. kolo 2. ligy mužů a žen 2024 - výsledky

05.05.2024 Hits:674 ČSV

Muži: termín: 4.5.2024, místo: TJ Slavoj 1899 Plzeň, UF Olomouc, TAK Hellas BrnoŽeny: termín: A...

Mistrovství světa mládeže do 17 let

01.05.2024 Hits:158 Informace

Dne 25. 4. 2024 na svých webových stránkách IWF zveřejnila aktualizovanou startovní listinu mistrovs...